Zpět

Stanovy ženského pěveckého a vzdělávacího spolku "Elišky Krásnohorské" v Moravských Budějovicích.§ 1. Ženský pěvecký a vzdělávací spolek "Eliška Krásnohorská" v Moravských Budějovicích.
§ 2. Účel spolku jest cvičiti ve zpěvu písní světských i kostelních, tělocvik, péče o další vzdělání a o podporování dobročinných účelů; zábav a vycházek spolkových.
§ 3. Z příčiny té konati bude spolek cvičení zpěvní, provozovati tělocvik, konati poučné přednášky, čísti knihy a časopisy.
§ 4. Členové jsou: 1. "Zakládající", kteří vstupujíce do spolku složí jednou pro vždy 5 zl.
za 2.; "činní", kteří zaváží se k činnosti spolkové ke placení zápisného a příspěvků měsíčního vedle usnesení valné hromady.
za 3.); "přispívající", platí ročně 1 zl. - Členem zakládajícím a přispívajícím může býti každý, koho výbor přijme; členem činným pouze paní neb slečna, tato po ukončené povinnosti školní.
§ 5. Členem býti přestává: 1.) Kdo, že vystupuje výboru ohlásí; 2.) kdo ze spolku byl vyloučen; 3.) kdo nezaplativ příspěvků byl výborem prohlášen za vystouplého.
§ 6. Všichni členové ženští mohou míti účast na přednáškách a v čítárně spolkové. Členové činní na pravidelných cvičeních zpěvních a v tělocviku. Všichni členové mají právo účastniti se též zábav spolkových, ve valných schůzích návrhy činiti, voliti a do výboru voleny býti.
§ 7. Věci spolkové řídí valná hromada, a výbor od ní volený.
§ 8. Valná hromada řádná schází se jednou za rok, a to v prvních třech měsících po novém roce. Valnou hromadu mimořádnou svolává výbor, kdykoliv uzná toho pilnou potřebu, nebo kdykoliv za to žádá nejméně 10 členů. Valné schůze svolává starostka.
§ 9. Valná schůze platně uzavírá za přítomnosti nejméně 1/3 členů a sice absolutní většinou hlasů. Při rovném počtu hlasů rozhoduje starostka.
§ 10. Valné hromadě přísluší: 1.) voliti výbor; 2.) schvalovati zprávu výroční a výkony výboru; 3.) schvalovati účty a zprávy dozorkyň účetních; 4.) rozhodovati o návrzích podaných; 5.) určovati zápisné a měsíční příspěvky členů činných a zvyšovati příspěvky členů zakládajících a přispívajících; 6.) ustovovati odbory spolkové a sice: Pěvecký, zábavný, tělocvičný, dobročinný, knihovný; 7.) měniti stanovy;8.) usnášeti se o rozejití spolku.
§ 11. O usnesení a volbách rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, o změně stanov a rozejití se spolku 2/3 přítomných členů. Při stejném počtu hlasů při volbách rozhoduje los. Volí se lístky hlasovacími; každý člen odevzdej lístek svůj osobně.
§ 12. Výbor skládá se ze 12 členů, a ze 2 náhradnic; volí ze svého středu starostku, náměstkyni její, jednatelku, účetní, správkyni knihovny, pořadatelku, řiditelku zpěvu, a cvičitelku tělocviku. Alespoň 7 členů výborových voliti jest za členů činných. Všichni členové výboru jsou voleni na rok, údové výboru jsou zas vždy volitelni. Aby výbor platně se usnášel je třeba, aby bylo při schůzi aspoň 7 členů. Výbor může povolati do schůzí svých též rádce mužské, aby podávali dobrá zdání o věcech spolkových. Výboru přísluší sestavovati pořádek přednášek, zábav spolkových, cvičení zpěvních, jakož i kupování knih.
§ 13. Výbor řídí vnitřní a vnější věci spolkové, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě; spravuje jmění spolkové, skládá účty a podává výroční zprávu valné hromadě, přijímá a vylučuje členy. Odmítně-li přijetí někoho za člena, není povinnou udati příčiny. Nastane-li potřeba neodkladná, může výbor učiniti zatímní opatření o věcech, jež jsou vyhrazeny valné hromadě, vyjímajíc o změně stanov a o zrušení spolku.
§ 14. Starostka zastupuje spolek na venek a proti úřadům, řídí s výborem věci spolkové, svolává valné a výborové schůze a předsedá jeim, přihlíží k tomu, aby stanov těchto bylo šetřeno, ručí s účetní za správné vedení jmění spolkového, podepisuje s jednatelkou všechny věci spolkové.
§ 15. Náměstkyně starostky zastupuje starostku v její nepřítomnosti, a požívá všech práv, která této přísluší.
§ 16. Jednatelka vede všechny písemnosti spolkové; zapisuje členy, jekož i usnesení všech schůzí spolkových valných i výborových, skládá roční zprávu o stavu a působení spolku a podává také zprváy očinnosti spolkové do veřejnosti.
§ 17. Účetní přijímá členské příspěvky, vede knihu příjmů a vydání, vyplácí poukázky od starostky nebo v její zastoupení od náměstkyně starostčiny podepsané. Ve výboru valné schůze skládá účty a ručí se starostkou za řádné vedení jmění spolkového.
§ 18. Správkyně knihovny vede řádný seznam knihovny spolkové, zařazuje do knihovny spisy koupené neb darované, půjčuje je členům zachovávajíc se dle řádu knihovního, od výboru vypracovaného.
§ 19. Pořadatelka dohlíží na pořádek v místnostech spolkových a pořádá časopisy.
§ 20. Řiditelka zpěvu sestavuje sbor pěvecký, řídí cvičení zpěvní a navrhuje výboru, které sbory při zábavách provede.
§ 21. Cvičitelka tělocviku vede odbor tělocvičný.
§ 22. O sporech mezi členy u věcech spolkových rozhoduje soud smírčí; každá strana zvolí si 2 přísedící, a tyto předsedku; straně liknavé ustanovuje jej starostka. Z tohoto rozsudku neí žádného odvolání ani k valné hromadě. Spory mez výborem a jednotlivými členy vzniklé, vyřizuje valná hromada.
§ 23. Jestliže se spolek rozejde, či úředně rozpuštěn bude, připadne jmění jeho fondu ky podporování chudých žákyň českých škol v Moravských Budějovicích. Spolek může se rozejíti, když by 2/3 přítomných ve valné hromadě s tím souhlasily.
§ 24. Zeměpanský komisař má kdykoliv právo nahlédnouti do správy spolkové.
V Moravských Budějovicích, dne 15. prosince 1891.
Antonie Purcnerová mp.
Marie Pachlíková mp.
Eliška Ingrischová mp.
Julie Mrásek mp.
Therese Drahovzal mp.
Anna Špatinka mp.
Ludmila Beránková mp.
Anna Drahorádová mp.
Marie J. Krejčová mp.
M. B. Nováková mp.
Jan Funtíček mp.
Josef Purcner mp.
Eduard Špatinka mp.
Č. 4978
Založení toho spolku podle obsahu předstajících stanov se ve smyslu § 9. zákona ze dne 15. letopadu 1867 říšského zákona č. 134 dosvědčuje,
C. k. m. místodržitelství
v Brně, dne 22. února 1892.
Za c. k. místodržitele
Januschka m.p.

Zpět

Obsah