Zpět

Stanovy zpěváckého spolku Dalibor v Olešnici na Moravě.


Jméno spolku.
§. 1. Jméno spolku jest: Zpěvácký spolek “Dalibor”. Sídlo spolku jest Olešnice na Moravě.
Účel spolku.
§. 2. Účelem spolku jest pěstování zpěvu vůbec a napomáhání tudy k veselejšímu životu společenskému.
§. 3. Účelu toho dosáhne se pravidelně odbývanými cvičeními ve zpěvu pod osobním dozorem a vedením řiditele zpěvu, pořádáním pěvecko-hudebních zábav a výletů.
O prostředcích.
§. 4. Prostředky k dosažení účelu spolkového opatřujíc se zapravením vstupného v obnosu 1 zl. (jeden) r. č. a odváděním měsíčních příspěvků v obnosu 20 kr. do spolkové polkadny.
O členství.
§. 5. Spolek skládá se z členů činných, přispívajících a čestných.
§. 6. Členem činným a přispívajícím stane se, kdo u předsedy spolku písemně neb ústně za to žádati bude. Předseda jest povinen v nejbližší schůzi výborové, výboru nového člena ohlásiti, načež výbor většinou svých hlasů o přijmutí rozhodne. Žadateli budiž pak do 14 dnů od poslední schůze výboru písemně sděleno, zdaž přijat neb ne. V případě nepřijmutí není výbor povinen příčiny udati.
§. 7. Členy čestnými jmenuje valná schůze, k návrhu výboru, osoby v hudbě proslulé, aneb o zdar spolku zasloužilé.
Práva členův.
§. 8. Každý člen má právo: a/Súčastniti se rokování i hlasování ve spolkových záležitostech; b/ podávat návrhy buď ústně ve valné schůzi, nebo písemně předsedovi; v tomto posledním případě však musí býti podepsán; c/ voliti výbor spolkový a do něho volenu býti; d/ sezení výborovému přítomnu býti; e/ nečlena, jako hosta ku zkouškám pěveckým přivésti; f/ do účetních a pokladních spisů u přítomnosti nejméně dvou členů výborů nahlédnouti; g/ súčastniti se zábav, které spolek pořádati bude; h/ z usnesení se výborového na vyloučení člena, k valné hromadě do 14. dnů u předsedy spolku písemně se odvolati; ch/ ústně neb písemně žádost o prominutí měsíčního řádného příspěvku předsedovi předložiti.
Povinnosti členův.
§. 9. Každý úd jest zavázán: a/ ku dosažení spolkového účelu všelijak čestně napomáhati; b/ po svém vstoupení do spolku jeden zl. r. č. jako přístupné zapraviti a měsíční příspěvek v obnosu 20 kr. r. č. měsíčně napřed do spolkové polkadny odváděti. c/Činní údové jsou mimo to povinni ku cvičením, produkcím a jiným shromážděním spolkovým v pravý čas se dostaviti a řiditele zpěvu ve všech pěveckých výkonech poslušni býti.
§. 10. Čestní údové jsou od placení všech příspěvkův osvobozeni.
§. 11. Členem přestává býti:
a/ Kdo, že vystupuje, předsedovi buď ústně neb písemně ohlásí; b/ kdo od výboru za vystouplého byl prohlášen pro neplacení příspěvků měsíčních; c/ kdo ze spolku byl vyloučen.
§. 12. Činným členům jest volno na ústní neb písemní oznámení předsedovi kdykoliv ze spolku vystoupiti. Kdo, neomluviv se u řiditele zpěvu, čtyřikrát po sobě cvičení pěvecké nenavštívil, budiž písemně napomenut, a kdyby se neomluvil, budiž za vystouplého považován. Za vystouplé považuje výbor členy přispívající, kteří během jednoho roku příspěvek svůj nezapravili. Členy činné však nezapraví-li své řádné měsíční příspěvky za 6 (šest) měsíců po sobě jdoucích. Kdož byl jednou ze spolku vystoupil, může opětně přijat býti na základě §. 6. stanov spolkových.
§. 13. O vyloučení člena rozhoduje výbor spolkový, po příoadě i valná schůze, když se byl vyloučený do 14. dnů po vynesení výborovém písemně předsedovi z rozsudku odvolal. Aby výbor člena vyloučiti mohl, jest potřebí, aby tak hlasovalo hlasovacími lístky nejméně dvě třetiny celého výboru, k čemuž může dát příčinu: a/ Dokázaná nepoctivosť v jednání, b/ popuzování k nesvárům a různicím mezi členy a c/ pakli jednání jednotlivého člena vůbec se ctí spolku se nesrovnává. Vyloučení zděluje výbor dotyčnému členu cestou písemní bez udání důvodů a vyloučený má právo odvolati se z toho výborového usnesení do 14. dnů k valné schůzi. Odvolání budiž písemně předloženo předsedovi, který je dáti musí na program nejbližší valné schůze. Dokud valná schůze odvolání nerozhodne, považuje se vyloučený za člena spolku a netratí, jako člen, žádného ze svých práv.
§. 14. O novém přijmutí člena vyloučeného rozhoduje výbor, jako u člena vystouplého na základě §. 6 spolkových stanov.
§. 15. Člen vystouplý i vyloučený nemá práva k žádosti za navrácení odvedených příspěvků.
Výkony spolku.
§. 16. Spolek jest povinen uspořádati do roka nejméně dvě produkce. V případě úmrtí každého spolučlena doprovodí jej spolek ku hrobu a zapěje smuteční sbor. Taktéž zapěje sbor při sňatku některého člena, když se výbor tak byl usnesl. Též může spolek, po návrhu výboru, zasloužilým osobám zastaveníčkem čest a úctu svou vzdáti. Spolek jest oprávněn nejvýše dva společné výlety v roce podniknouti.
O správě spolku.
§. 17. Záležitosti spolku řídí valná hromada a výbor.
O valné hromadě.
§. 18. Řádná valná hromada, svolaná výborem, schází se v prosinci každého roku. Mimořádnou valnou hromadu svolati může taktéž výbor. Svolána však býti musí, když za to aspoň 10 (deset) členův spolkových písemně výbor požádalo. Svolání valné hromady děje se okružníkem rozeslaným po jednotlivých členech. V okružníku musí být Vyznačen celý program valné schůze a na posledním místě stůjtež volné návrhy. Konečně musí být předsedou a jednatelem podepsán. Ohlášení staniž se aspoň 8 dní přede dnem pro valnou hromadu určeným.
§. 19. Valná hromada rozhodovti může o všech věcech spolku se týkajících vyjímajíc přijímání členův.
§. 20. K platnému usnášení valné hromady zapotřebí je, by přítomna byla aspoň třetina všech dů. Nesejde-li se dostatečný počet členů, jest výboru novou valnou hromadu ve 14. dnech svolati, která bez ohledu na počet členů přítomných platně uzavírati může. Byla.li však valná hromada svolána na požádání členův, není výbor povinen svolati ji znovu.
§. 21. Volby ve valné hromadě dějí se lístky hlasovacími. Každý člen odevzdejž lístek svůj osobně. Při hlasování postačí však zdvihnutí ruky nebo povstání, načež většina rozhoduje. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.
§. 22. Řádné valné hromadě se vyhrazuje: 1. Volba celého výboru a dvou náhradníkův. 2. Volba dvou přehlížitelův účtů. 3. Jmenování čestných členův, které byl výbor valné schůzi dříve navrhl. 4. Změna stanov. 5. Ustanovení výše měsíčních příspěvků. 6. Osvobozování jednotlivých členů od placení příspěvků. 7. Rozhodovati nad vynesením výborovým, kdyžby výbor některého člena vyloučil, a tento do 14. dnů písemně předsedovi oznámil, že se z nálezu výboru k valné schůzi odvolává. 8. Rozhodovati o zrušení spolku. Ve valné schůzi má právo každý člen návrhy činiti. Uzná-li valná hromada většinou přítomných hlasův, že některý z volných návrhů bez odkladu vyřízen býti má, budiž o něm ještě téže schůzi, po předchozím důkladném pojednání odhlasováno. Všecky jiné z volných návrhů, o nichž by se tak nestalo, buďtež dány na denní pořádek valné schůze nejblíže příští.
O spolkovém výboru.
§. 23. Valná hromada, u přítomnosti nejméně jedné třetiny všech údů spolkových, zvolí ze sebe nadpoloviční většinou hlasů, na čas jednoho roku devítičlenný výbor a dva náhradníky. Tento devítičlenný výbor zvolí pak ze sebe nadpoloviční většinou hlasův předsedu, řiditele zpěvu, který jest zároveň místopředsedou, jednatele a pokladníka.
§. 24. Byl-li výbor spolkový zvolen v jiné valné schůzi, než prosincové, potrvá činnosť jeho jen až do nastoupení nového výboru, zvoleného na valné schůzi prosincové nejprvé příští.
§. 25. K úradám schází se výbor na písemné pozvání předsedovo, v kterémž program schůze udán býti musí, aspoň jednou za měsíc.
§. 26. K platnému usnesení výboru potřebí jest, aby přítomno bylo nejméně pět členů výboru s předsedou, neb jeho náměstkem.
§. 27. Porady výboru odbývajíc se k písemnému zavolání předsedy. Předseda musí však výborovou schůzi též svolati, když tři členové výboru za schůzi výborovou předsedu písemně požádali.
§. 28. Porady výborové konají se za tou příčinou, aby výbor řídil vnitřní a vnější záležitosti spolku, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě. Přísluší tedy výboru právo najímati místnosti pro spolek, spravovati jmění spolku, bdítí nad pořádkem a kázni ve spolku, vykonávati moc disciplinární ve spolku, tudíž i členy vylučovati, sestaviti na základě těchto stanov zvláštní řásdy jednací, domácí a pokladniční a navrhovati valné schůzi, kdo by čestným členem jmenován býti měl.
§. 29. Přijímání členův výboru se vyhrazuje; ohlášení členův děje se u předsedy spolku.
§. 30. Vyloučení člena ze spolku, výborem státi se může jen, byl.li výbor zvlášť k tomu sezván, a hlasovalo-li dvě třetiny celého výboru hlasovacími lístky pro vyloučení. Vyloučení toto nabývá ihned platnosti. Může však usnesením valné hromady býti zrušeno, pakli vyloučený člen do 14. dnů po vyloučení svém předsedovi písemně oznámil, že se z nálezu výboru k vlné hromadě odvolává, v kterémžto případě výbor věc valné hromadě, nejprve příští, předložiti povinen jest.
O působnosti předsedy, řiditele zpěvu, jednatele a pokladníka.
§. 31. a/ Předseda přijímá všechny dopisy spolkové, svolává okružníkem, v kterémž program udán býti musí, k schůzím výborovým a jménem výborovým ke schůzím valným. Řídí rokování ve schůzích, udílí slovo, dává řečníku nemístně vedoucímu napomenutí, po druhé důtku, po třetí odnímá mu i slovo, dává o návrzích hlasovati, stará se o provedení všech usnesení výborových a valných a hlasuje jenom tenkráte, když jest stejný počet hlasův, načež jeho hlas rozhodně. Naproti úřadům a třetím osobám spolek zastupuje, podpisuje všechny jménem spolku vydané listiny a každá výplata výborem povolena děje se k poukázce od něho stvrzené. Konečně jest předseda zodpovědným valné hromadě a výboru, pokud záležitosti patří buď do kompetence valné hromady nebo výboru. Je-li předseda zaneprázdněn, zastupuje ho ve všem řiditel. b/ Řiditel, který předsedu v zaneprázdnění ve všem zastupuje, řídí cvičení a provozování skladb hudebních. Jemu přísluší přesvědčiti se o způsobilosti nově se hlásících členů činných, činiti opatření stran přepisu hudebnin nových, on navrhuje výboru programy hudební, ustanovuje pro solové části spůsobilé zpěěváky a má plné právo s hudebního stanoviska žádati podřízenosť všech členů, jakož i počet cvičení ustanovovati a seznam vésti, jak jednotliví činní členové cvičení navštěvují, tak aby v každém sezení výborovém oznámiti mohl, kteří členové se cvičení nesúčastnili a zdaž svou nepřítomnosť omluvili čili neomluvili. c/ Jednatel obstarává všechny písemnosti spolkové, jmenovitě protokoly o zasedáních, korespondencí, vedení matriky členské a podpisuje s předsedou (po případě s řiditelem v zastoupení předsedy) všechny listiny spolkové. d/ Pokladník přijímá vstupné a příspěvky členů, chová spolkové peníze pod osobním rukojemstvím a vyplácí k poukázkám předsedovým (dotyčně řiditelovým v zastoupení předsedy), vede pokladní knihu, sestavuje na konci roku účet, který výborem valné hromadě předkládá. Valná hromada dá pak položený účet dvěma ze svého středu voleným přehlížitelům účtů zkoušeti.
O náhradnících.
§. 32. Náhradníci mají právo porad výborových se súčastniti; hlasovati však mohou teprvé, byli-li na místo některého člena výboru do výboru povoláni. Do výboru povolává náhradníky předseda, pakliže se některý člen výboru z podstatných příčin prací výboru súčastniti nemůže, aneb kdykoliv se členů do výboru nedostává. Povolání náhradníka děje se tím pořadem, jak dle počtu hlasů za sebou byli zvoleni. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
O vyhotovování spolkových listin.
§. 33. Listiny, jimiž spolek právní závazky na se béře, jakož i veskrze všecky listiny spolkové vůbec, podepsány buďtež předsedou (dotyčně řiditelem zpěvu v zastoupení předsedy) a jednatelem.
Usnesení a volby.
§. 34. Usnasení a volby dějí se vůbec ve výboru i ve valné schůzi nadpoloviční většinou hlasů; při stejném počtu hlasů jest přijat návrh předsedy; při volbách rozhoduje v tomto případě los. Pouze na základě §. 13., 30. a 37. těchto stanov, odbývá se hlasování jiným způsobem.
O přehlížitelích účtů.
§. 35. Přehlížitelé účtů zkoumají účty celoroční a činí v té příčině návrhy valné hromadě. Činnosť jejich počíná a trvá tak dlouho, jako činnosť výboru.
O soudu smírčím.
§. 36. Spory ve věcech spolkových, vzniklé mezi členy, vyrovnávají se smírčím soudem. Každá strana zvolí dva rozsudí, tito pak pátého za předsedu. Nemohou-li se o předsedu sjednotiti, rozhodne se mezi navrženými losem. Volba rozsudích musí se vykonati nejdéle ve 14. dnech doe dne, kdy k tomu byly strany vyzvány, jinak ustanoví výbor za váhající stranu členy smírčího soudu. Spory, vzniklé mezi výborem a jednotlivými členy spolku, rozhoduje valná hromada. Veškeří členové spolku odříkají se ve věcech spolkových právní cesty.
O rozpuštění spolku.
§. 37. Spolek přestane trvati, učiní-li se ve valné hromadě dvěma třetinami všech přítomných hlasů, podobného směru usnesení. V tomto pádě rozhodne se většinou přítomných hlasů, jak se spolkovým jměním naloženo býti má.
§. 38. Každá změna těchto stanov, na níž se jen valná schůze většinou přítomných hlasů usnese, podléhá schválení příslušného c. k. úřadu. příslušný c. k. úřad zeměpanský má právo každého času v jednání spolku nahlédnouti.
V Olešnici na Moravě, dne 16. dubna 1886.
Zařizující výbor: Praus Arnošt m. p. Bachmann Jan m. p. Klíma J. m. p. Neumann Met. m. p. Vyšinka Jos. m. p. Sedlák Ant. m. p. Číslo 12444.
Založení toho spolku podle obsahu předstojících stanov se ve smyslu §. 9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 ř. z. č. 134 dosvědčuje.
V Brně dne 7. května 1886. Za c. k. místodržitele: Winkler.

Zpět

Obsah