Zpět

Stanovy
pro odbor hudební při Akademii křesťanské v Praze,
jehož jméno jest:
obecná jednota Cyrillská.


Článek I.

Jméno a sídlo.

§.1. Odbor pro hudbu kostelní při Akademii křesťanské nazývá se: "Obecnou jednotou Cyrillskou" a má sídlo své v Praze.

Článek II.


Účel.

§.2. Účelem Jednoty jest: zvelebení a povznášení katolické hudby církevní ve smyslu a v duchu Církve, za základě rozkazů a stanovení církevních.
K dosažení účelu pěstuje jednota:
a/ chorál sv. Řehoře;
b/ zpěv vícehlasý původu staršího i novějšího;
c/ píseň kostelní v řeči mateřské;
d/ církevní hru na varhany přihlížejíc ku zřizování nových a ku opravě starých varhan;
e/ hudbu nástrojnou, kde jí stává, pokud neodporuje duchu církevnímu.
Článek III.
Prostředky.
§.3. a/ Šíření zásad církevně hudebních a liturgických orgánem Jednoty, jakož i jinými spisy odbornými.
b/ Vydávání a doporučování spisů církevně hudebních a hudebnin církevně skládaných, posuzování skladeb necírkevních a občasné vydávání katalogu spolkového.
c/ Konání valných hromad s poučnými přednáškami a s provozováním skladeb hudebně církevních v Praze a mimo Prahu.
d/ Snaha, aby v seminářích kněžských vyučovalo se hudbě kostelní a spojovalo s s praktickými výkony.
e/ Zřizování a podporování škol a ústavů, jejichž účelem jest pečovati o hudbu kostelní.
f/ Zakládání Cyrillských Jednot diecésních a farních co jednot odvětvených.
g/ Založení knihovny odborní.
Placení výloh.
§.4. Vydání Jednoty zapravuje se:
a/ z dotace udělené od ředitelstva Akademie křesťanské vedle §. 18. jejího statutu;
b/ příspěvky členů (§.7.);
c/ výnosem tiskopisů, koncertů a ústavů;
d/ dary od příznivců a odkazy.

Článek IV.
Organisace Jednoty.
§.5. Obecná Jednota Cyrillská skládá se z jednot odvětvených t. j. Cyrillských Jednot diecésních a farních v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených. Pro arcidiecési pražskou jest jednota obecná zároveň Cyrillskou jednotou diecésní a stanovy tyto jsou zároveň stanovami Jednoty diecésní s vyloučením onoho, co zejména platí jednotám odvětveným.

Článek V.
Členové.
§. 6. Členové jsou:
a/ Jednoty odvětvené
b/ jednotlivé osoby co členové
aa/ činní
bb/ zakládající
cc/ čestní.
Jinak mohou také dobrodinci a dobroditelkyně k Jednotě náležeti.

§. 7. Povinnosti. Členové Jednoty jsou povinni:
a/ podporovat účel Jednoty dle možnosti a síly;
b/ odvádět jistý roční poplatek do pokladny Jednoty. Odvádějí pak:
aa/ Jednoty diecésní 5 zl; v čemž zahrnuje se již i výroční příspšvek do Akademie křesťanské;
bb/ Jednoty farní prostřednictvím Jednot diecésních tolikrát 10 kr., kolik platících členů farní školek čítá;
cc/ činní členové kromě příspěvku do Akademie křesťanské nejméně 25 kr.
dd/ zakládající členové kromě příspěvku svého do Akademie křesťanské jednou za vždy 10 zl. r. č.

§. 8. Práva.
a/ všichni členové bez rozdílu, zda-li některé Jednotě náležejí čili nic, rovněž i dobrodincové i dobroditelkyně mají právo účastniti se při valných hromadách, přednášek a provozování skladeb hudebních.
b/ Všichni členové (s vyloučením dobrodinců a dobroditelek) mají právo při valných hromadách mínění pronášeti, návrhy činiti a hlasovati.
c/ Všickni členové mají právo voliti, jednoty odvětvené tolika hlasy, kolik ročně zlatých do pokladny Jednoty obecné odvádějí.
d/ Právo volenu býti vyhražuje se jen těm, kteří pro svou osobu jsou členy Akademie křesťanské.
e/ Všickni členové mají právo na premii, vydává.li se.

§. 9. Vystoupení a výhost. Z Jednoty vystoupiti možno dle libosti, když tak oznámeno přesedovi. Člen vylučuje se od představenstva, škodí-li zájmům jednoty.

Článek VI.
Správa Jednoty.
A/ Protektor.
§. 10. Protektorem Jednoty je vždy metropolita pražský.
§. 11. Práva protektora.
a/ Potvrzuje zvoleného předsedu (§. 13).
b/ Přijímá od něho výroční zprávu o činnosti Jednoty.
c/ Jemu přísluší, kdykolvěk nahlédnouti do protokolů Jednoty.

B/ Ředitelstvo Akademie křesťanské.
§. 12. a/ Ředitelstvu Akademie křesťanské předkládá se všeliká změna stanov ku potvrzení a oznamuje se každá změna v představenstvu.
b/ Přijímá každoročně zprávu jednatelskou a účetní.
c/ Dohlíží, aby dotace užívalo se ve smyslu prelimináře předloženého.
d/ Jmenuje předsedu Jednoty z počtu členů výborových od valné hromady zvolených.
C/ Představenstvo.
§. 13. Roztřídění a volba. Představenstvem Jednoty jest výbor sedmičlenný, a sice: předseda, jeho náměstek, jednatel, pokladník, tři jiní členové, dva náhradníci.
Valnou hromadou Jednoty Cyrillské volí se výbor, z jehož středu ředitelstvo Akademie křesťanské jmenuje předsedu, za jehož předsednictví napotom výbor sám se konstituuje.
Předseda, jehož jmenování od protektora potvrzeno bývá (§. 11.), odstupuje po pátém roce, z ostatních šesti členů odstoupí každý rok třetina. V prvním a druhém roce trvání Jednoty rozhodne se losem, komu z nich vystoupiti jest. Vystupující členové mohou opět zvoleni býti.
Ztratí-li výbor před uplynutím volební lhůty člena, aneb je-li zaneprázdněn, nastupuje na jeho místo náhradník.
Předsedové diecésních Jednot Cyrillských jsou mimořádnými členy výboru s veškerými právy a povinnostmi členů výborových.
Správa Jednoty odpovědna jest valné hromadě.

§. 14. Výboru přísluší:
a/ přijímati a vylučovati členy;
b/ spravovati jmění a sice vlastní jmění Jednoty samostatně, dotaci pak od ředitelstva Akademie křesťanské povolenou ve smyslu (§. 12.) a za dozoru ředitelstva;
c/ vyhotovovati zprávy jednatelské a účetní;
d/ přijímati zprávy Cyrillských jednot diecésních o činnosti jejich;
e/ navrhovati změnu stanov a zrušení Jednoty;
f/ voliti zástupce Jednoty do ředitelstva Akademie křesťanské;
g/ oznamovati ředitelstvu všelikou změnu v představenstvu.

§. 15. Předseda:
a/ zastupuje Jednotu na venek a podpisuje s jednatelem veškeré listiny;
b/ svolává a řídí schůze výborové a valné hromady obecné Jednoty Cyrillské, zdělává programy jejich a vykonává usnešení;
c/ dohlíží na činnost diecésních Jednot Cyrillských a farních jednot pražské arcidiecése a řídí obecnou Jednotu Cyrillskou.

§. 16. Předsedu zastupuje jeho náměstek.

§. 17. Jednatel vyhotovuje písemnosti správy Jednoty se týkající a výroční zprávy, které na schůzích předčítá.

§. 18. Pokladník přijímá a ukládá příspěvky odvedené, pečuje o pravidelné jich odvádění, vyplácí účty starostou poukázané a předkládá výboru a valné hromadě zprávu účetní o příjmech a vydáních.

Článek VII.
Valná hromada.
§. 19. Svolávání. Valná hromada obecné Jednoty Cyrillské může podle potřeby, má však nejméně jednou do roka a kromě toho na písemné požádání nejméně 15 členů od předsedy svolána býti po ohlášení v novinách dosti časném.
Totéž platí o svolání valné hromady pražské diecésní Jednoty Cyrillské.

§. 20. Předmět.
a/ Volba představenstva lístky volebními přítomných členů (srov. §. 13).
b/ Přijímání zprávy jednatelské a účetní představenstva, jakož i zkoumání poslednější dvěma revisory většinou hlasů zvolenými.
c/ Usnáší se o změně stanov k návrhu představenstva a doručení ředitelstvu za příčinou dalšího jednání (srov. §. 13).
d/ Usnešení o zrušení Jednoty k návrhu představenstva.
e/ Přednášky o hudbě církevní.
f/ Provozování hudební.

§. 21. Usnášení se a hlasování.
Valná hromada usnáší se a hlasuje bez ohledu na počet členů přítomných nadpoloviční většinou hlasů.
Ku platnosti úchvaly zrušení Jednoty vyslovující vyžaduje se přítomnost dvou třetin členů a ku platnému rozhodnutí většina tří čtvrtin hlasujících.

Článek VIII.
Komitéty.
§. 22. Za příčinou rozsáhlejší činnosti utvoří se dva komitéty: historický pro sbírání a zpytování domácích kancionálů a chorálů, praktický pro pořádání hudebních provozování a přednášek.

Článek IX.
Smírčí soud.
§. 23. Spory z poměrů spolkových vzniklé rozhodujíc se vedle §. 30. statutu Akademie křesťanské.
Zaniknutí.
§. 24. Kdyby Jednota zanikla, odevzdá se jmění i si knihovnou křesťanské Akademii za tím účelem, aby co nejdříve vzkřísila odbor pro hudbu církevní.

Článek X.
Spojení Jednoty s odvětvenými Jednotami.
§. 25.
a/ Stanovy diecésních jednot Cyrillských nesmějí v ničem odporovati stanovám obecné Jednoty Cyrillské.
b/ Diecésní jednoty Cyrillské uznávají představenstvo obecné Jednoty Cyrillské za vrchní představenstvo.
c/ Předsedovi obecné Jednoty Cyrillské oznamuje se zvolení předsedy diecésní jednoty Cyrillské od příslušného protektora potvrzeného.
d/ Předseda obecné Jednoty Cyrillské má vrchní dozor na Cyrillské jednoty diecésní a farní a dostává od předsedů jejich každého roku zprávu o činnosti jednot.
e/ Předseda diecésní jest členem výboru obecné Jednoty Cyrillské.

Článek XI.
Ustanovení o farních jednotách Cyrillských.
§. 26. Zřizování. K dosažení účelu Jednotě Cyrillské vytčeného zřizují se po diecésích jednoty odvětvené, které se farními jednotami Cyrillskými nazývají.

§. 27. Spojení farních jednot Cyrillských s diecésními jednotami Cyrillskými. Mají-li farní jednoty Cyrillské za odvětvené jednoty diecésních jednot Cyrillských považovány býti, vyžaduje se:
a/ aby stanovy jejich v ničem neodporovaly stanovám diecésních jednot Cyrillských;
b/ aby jejich předsedové od předsedy diecésního potvrzováni byli, a
c/ aby představenstvu diecésní jednoty Cyrillské skládaly výroční zprávu o činnosti jednoty.

§. 28. Není-li v diecési ještě žádné jednoty diecésní, jsou farní jednoty Cyrillské, stává-li kterých, obecní Jednotě Cyrillské podřízeny s povinnostmi a právy ostatních Cyrillských jednot farních.
Stanovy potvrzeny jsou výnosem vys. c. k. ministerstva vnitra ze dne 20. února 1880 č. 1980.

Zpět


Stanovy
Obsah