Zpět

Stanovy
"Občanské besedy" v Podivíně.

§ 1. O účelu spolku. "Občanská beseda" v Podivíně klede sobě za účel, pěstovati zábavu a duševní vzdělání svých členů, čehož čítáním časopisů a knih, pěstováním zpěvu a divadla docíliti míní.
§ 2. O údech spolku. Údem spolku může býti každý, kdo se povinnostem v stanovách těchto obsaženým podrobí a výborem spolku za člena přijat jest.
§ 3. O příjmech spolku. Každý úd složí do společné pokladnice jeden zl. r. č. vkladného, kterýžto obnos v jednotlicých případech výbor spolku buď snížiti, buď docela odpustiti může. Mimo to povinen jest každý úd přispívati měsíčně napřed buď 10 kr. neb i více a sice tolik, jak si býl sám při svém vstoupení do spolku ustanovil.
Kdož by po 6 měsíců po sobě příspěvků měsíčních po učiněné upomínce do pokladny spolkové nesložil, za vyloučeného považován bude, zůstane však spolku k doplacení povinen.
§ 4. O vydání spolkovém. Z příjmů zapravovati se bude: vydání na časopisy, knihy, obrazy, na jiné potřeby spolkové, a na splácení nájemného za místnosti spolku.
§ 5. O správě spolku. Spolek spravuje se představenstvem záležejícím ve starostovi, náměstkovi, jednateli, pokladníkovi, knihovníkovi a výboru, který nenili údů v čas volby 50 z 5ti, jeli jich v čas volby přes 50 z 10ti, a jeli jich přes 100 z tolik výborů sestávati má, aby na 10 údů jeden výbor připadl.
Představenstvo, jakož i výbor spolku volí valná hromada, vždy na dobu tří roků.
Veškeré listiny nabývají platnosti podpisem starosty a jednatele. Starosta dá ve vykonávání toho, což údům výboru uloženo bude, potřebné ponaučení ústní.
Výboru též dovoleno, aby sám jednací řád pro sebe ustanovíl.
§ 6. O starostovi čili předsedovi. Starosta zastupuje spolek na venek proti osobám jiným a proti úřadům. On svolává veškeré schůze, zahajuje, řídí a rozpouští valnou hromadu jakož i schůze; rozhoduje při rovnosti hlasů svým hlasem; podává správu o podstatnějších záležitostech a podpisuje veškeré písemnosti spolkové. Jemu zasílají se úřední dopisy jakož i všecky zásilky spolku se týkající. Bez písemné poukázky předsedy navyplácí se ničeho z pokladnice spolkové; on též jest oprávněn činiti prozatímní opatření týkající se správy a řízení spolku.
§ 7. O náměstkovi. Za nepřítomnosti předsedy vykonává náměstek práva a povinnosti jeho.
§ 8. O jednateli. Jednatel obstarává veškeré písemnosti, předčítá ve schůzích došlé dopisy, vede knihy spolkové, vyhotovuje protokoly o jednáních spolkových, podává správy o veškerém stavu a řízení spolku, podpisuje zároveň s předsedou všecky písemnosti, chová pečeť spolkovou a veškeré spolku se týkající spisy.
§ 9. O pokladníkovi. Pokladníkovi svěřená jest pokladnice spolková. Při výdajích 3 zl. přesahujících zapotřeby předchozího schválení výborového, jakož poukázky předsedovy. Výdaj do 3 zl. schvaluje pouze předseda a zodpovídá se z toho v pžíští schůzi výborové.
§ 10. O knihovníkovi. Knihovník má pod opatrností knihovnu spolkovou, jakož i jiné prostředky vzdělůávací.
§ 11. O pořádku spolkovém. Řádné schůzky výboru odbývají se každého měsíce jednou, valná hromada jednou za rok.
Když představenstvo spolku, neb starosta sám, neb když 10 údú, opírajíc se na podstatné příčiny, o to žádá, má se valná hromada svolati. Svolání valné hromady, řízení v ní jakož i ve výboru, patří starostovi neb jeho náměstkovi. V nepřítomnosti pak obou, nejstaršímu členu výboru. Při rokování výboru neb celého spolku požaduje se k platnému usnešení se ve spolkových záležitostech, jen relatyvní většiny hlasů shromážděných údú. - Vyřízení schůze valné hromady neb výboru, mají se spolku uveřejniti.
Změny stanov mohou se státi toliko ve valných hromadách. Protokoly valné hromady nabývají platnosti podpisem starostovým, jednatelovým a dvou přítomných údův.
§ 12. Rozepře. Rozepře mezi údy povstalé, pokud se spolkových práv neb povinností týkají, buďtež vyrovnýny starostou a výborem; v rozepřích mezi výborem a údy spolku rozhodne starosta. Jestli starosta sám ve sporu stojí, rozhodne o tom rozsudí, zvláště většinou hlasů výborem vyvolené.
§ 13. O právech a povinnostech spolku. Údové navštěvují místnosti spolkové a účastní se ve schůzích hlavních. Hosta smí každý úd do spolku uvésti. Chtělli by však host častěji navštěvovati místnosti spolkové, musí si zaopatřiti svolení výboru.
Čtení časopisů a kněh dovoleno jest jen v čítárně spolkové; časopisy nesmí se mimo místnost spolkovou bráti. Každý úd jest povinen ve spolku i mimo spolek slušně se chovati, jakož i čast spolku všude zastávati.
Kdož by však častým neslušným chováním společnosti překážel, neb se tak chvál, že by další jeho trvání ve spolku s účelem a počestností spolku se nesrovnávalo, budiž usnešením se výboru vyloučen. Vyloučený jest oprávněn na valnou hromadu se odvolati.
§ 14. Spolek se sejde, jakmile stanovy od zemské správy schváleny budou.
§ 15. Spolek má právo voliti sobě čestné údy a protektora.
§ 16. Jednací řeč jest česká.
§ 17. Spolek se rozejde, když v něm nebude ani dvanáct členů, neb když se z jiných příčin o tom usnešení ve valné hromadě stane. Se spolkovým jměním právo nakládati mají pozůstalí členové, jsou ale povinni toto nějakému vlasteneckému dobrému účelu věnovati.

V Podivíně 25 dne měsíce ledna 1880.

Jan Glíž, m. p.
co prozatímní předseda.

Jakub Vrbas, m. p.
prozatímní jednatel

Zpět

Obsah