Zpět

Stanovy
čtenářsko-pěveckého spolku Svatopluk
v Prostějovičkách

Čl. 1. Účel spolku.
Čtenářsko-pěvecký spolek "Svatopluk" má za účel poskytovati členům svým mravné, zábavné a poučné čtení, společenskou zábavu, cvičení ve zpěvu, zařizování veřejných pěveckých, deklamatorních a divadelních provozování.
Čl. 2. Údové.
Údem spolku může vůbec býti každý pořádný občan.
Údové spolku rozdělují se a/ na údy vykonávající, b/ přispívající c/ čestné.
a/ Údové výkonní jsou, kteříž ve cvičení se ve zpěvu a divadelních provozování činný podíl berou.
b/ Údové přispívající jsou, kteříž platí 1 zl. ročně příspěvek.
c/ Údy čestnými jsou, kteréž valná hromada pro jejich zásluhy o spolek co čestné údy jmenuje. Čestným údům nepřipadají žádné povinnosti, ostatním údům těmito stanovami uložené.
Čl. 3. Přístup údů.
Po schválení těchto stanov od příslušného vysokého úřadu svolá předseda valné shromáždění, ve kterém se spolek na základě těchto stanov definitivně sestaví a všechny podepsané údy, kteříž mají vlastnosti stanovami vytknuté, za přijaté do spolku prohlásí, pak volbu výboru dle těchto stanov převezme.
Později přistupující údy přijímá na ústné neb písemné ohlášení se u předsedy výboru. Údové zpěváci musí se mimo to podrobiti zkoušce před sbormistrem a dvěma členy výboru. Nově přijatý úd zapíše své jméno do knihy spolkové, čímž se zavazuje, že dokud údem bude, stanovy tyto zachovávati chce, obdrží pak od jednatele vyhotovený, spolkovou pečetí opatřený, od předsedy podepsaný list na přijatou, na němž kategorie členství jeho udaná jest.
Čl. 4. Cviření a provozování.
Údové vykonávající scházejí se řádně jedenkráte v týdnu ku cvičení se ve zpěvu, ochotnící divadelní pak na usnešení výboru.
Účelem těchto cvičení jest připravovati veřejná provozování pěvecká a divadelní, jež se během času odbývati mají.
Výbor má zařizovati dle potřeby a příležitosti zábavy pěvecké, deklamatorní a divadelní, poučné přednášky, z kterých politické vždy se vylučují a výlety společné. Mimo to budou se dávati každoročně aspoň dvě zábavy pro údy přispívající. Ohlášení takových produkcí stane se cedulemi a časopisy.
Čl. 5. Správa spolku.
Správu spolku řídí výbor sestávající z devíti členů. Členové výboru voleni budou koncem každého roku na celý příští rok. Výbor ustavuje ze středu svého předsedu, místopředsedu, jednatele a spolu co knihovníka, sbormistra a pokladníka, výbor spolku zasedá v každém měsící první neděli. Schůze výborová jest platná a schopna k uzavírání a usnášení se, když se sejde sedm údů výboru, každé usnešení výboru jest platné, pakli proň většina přítomných členů hlasuje.
Čl. 6. Předseda a místopředseda.
Předseda zastává spolek ve všech jednáních s úřady i soukromými osobami, svolává schůze výboru a valné hromady, on řídí hlasování a rokování, oznamuje výsledek volby i usnášení, pečuje o vykonání uzavírek, bdí nad tím, aby se stanovy zachovávaly a předsedá ve schůzích.
Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
Čl. 7. Jednatel a spolu co knihovník.
Jednatel podporuje předsedu v jeho úřadování, zapisuje jednání výboru a valné hromady, on obstarává všechno dopisování, vyhotovuje spolkové listiny a podpisuje všechny s předsedou. On též ke konci roku sestaví a výboru předloží zprávu o činnosti spolku. A co knihovník (archivář) jest povinnen schraňovati všechny hudebniny, knihy, časopisy spolku náležející, sestaviti o nich seznamy, znakem spolku je poznamenati, potřebné spisy, knihy a hudebniny, jež výbor nařídí, obstarávati. On schová též pečeť spolkovou.
Čl. 8. Pokladník.
Pokladník chová kasu, příjímá příspěvky a veškeré jiné příjmy. On je povinnen schraňovati veškeré, spolku náležející peníze, jekož i všechny těchto se týkající listiny a důkazy. On koná všechny výplaty za spolek, při kterých jemu při vyplácení spisův a utisků podpisu sbormistra a knihovníka zapotřebí jest. Ku výplatám přesahujícím 5 zl. dává předseda pokladníkoví nařízení, převyšuje-li 50 zl., jest zvláštního usnešení výboru zapotřebí. Pokladník jset povinnen o všech výdajích a příjmech vésti pořádné knihy, měsíčně účty výboru skládati, ku konci roku společně s jednatelem co spolu knihovníkem celoroční podrobnou zprávu o účtech sestaviti, kterou výbor náležitě prozkoumav, valné hromadě buď ústně přednese, aneb i tisknutou všem údům na jejich útraty rozešle. Všechny zprávy o účtech musí býti podepsány předsedou, jednatelem a ještě jedním členem výboru.
Čl. 9. Sbormistr.
Sbormistr je ředitelem sboru a zpěvu jakož i divadelních představení. On zkouší ty, kteří do spolku co zpěváci přistoupiti chtějí u přítomnosti svou členů výboru a ponavrhuje jich přijmouti. On odbývá řádně dle stanov vytknutá týhodná cvičení, cvičí ku provozování určené skladby a připravuje jejich provozování. On vyhotovuje programy pro každé provozování a předkládá je výboru, také mu přísluší o koupi hudebnin výboru návrhy činiti.
Čl. 10. Valná hromada.
Valná hromada má býti každoročně jedna na konci roku. K platnému usnášení se valné hromady potřeba jest polovice všech údů bez rozdílu.
V případě, že by se ale po druhém sejítí počet tento nedostavil, rokuje se bez ohledu na počet přítomných.
Volby dějí se lístky, hlasování tím, že údové buď vstanou neb seděti zůstanou, většina hlasů ve všem rozhoduje.
V obor působnosti valné hromady přísluší: a/ volba výboru, b/ proskoumání a schválení ročních účtů, k čemuž se dva skoumatelé zvolí, c/ změna stanov, d/ jednání a usnášení o rozejítí spolku, k čemuž ale přítomnosti 2/3 všech členů a z toho 2/3 hlasujících zapotřebí jest.
Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor dle potřeby.
O jednání ve valné hromadě vede protokol jednatel.
Č. 11. Práva údův.
Práva údů jsou: návrhy činiti, rokovati a hlasovati ve valné hromadě, do výboru voliti a volenu býti, užívati všech výhod spolku a učastniti se všech zábav a provozování od spolku zařízených.
Každý přispívající úd má také právo každoročně ony dvě zábavy pro přispívající členy dle stanov (čl. 4.) ustanovené bezplatně navštěvovati.
Č. 12. Povinnosti údův.
Každý úd výkonný zavazuje se ku svědomitému působení při týdenních cvičeních a všech od spolku zařízených zábav a provozování, jakož i ku zapravení 1 zl. zápisného a jistých příspěvků měsíčních. Každý přispívající úd se zavazuje zapravit 1 zl. roční příspěvek.
Čl. 13. Jmění spolku.
Jmění spolku záleží: a/ z příspěvků údů přispívajících, b/ z příspěvků příjmů od veřejných zábav neb provozování, c/ z darů dobrovolných a jiných příspěvků, d/ ze sbírek musikalií, knih a obrazů, e/ konečně z mobilií.
Čl. 14. Vynaložení s jměním spolkovým.
Příspěvky a příjmy, které spolku ročně docházejí, vynaloží se na zapravení výdajův a nákladův spolku. Přebytek uloží se do pokladnice spolku.
Čl. 15. Výstup ze spolku.
Vystoupení ze spolku jest každému údu a v každé době volné, musí však vystupující, nemá-li příspěvky zapravené, až do času svého vystoupení je zaplatiti.
Vystoupení stává se tím, jestli vystupující úd buď ústně, neb písemně své vystoupení u předsedy oznámí.
Kdo povinnosti stanovami uloženým zadost učiniti váhá, může se po trojím marném napomenutí za vystouplého považovati, což jemu předseda písemně oznámí.
Kdo by svým neslušným a nemravným chováním spolku nečest činil, může uzavřením výboru ze spolku vyloučen býti. Proti takovému vyloučení nelze se dále ani na soud rozhodčí odvolati.
Každý vystouplý neb vyloučený člen chtěl-li by opětně ke spolku přistoupiti, je považován za nevě přistupujícího.
Čl. 16. Rozhodčí soud.
Pochybnosti o pravém výkladu jednotlivých pravidel stanovních, pak rozepře mezi jednotlivými údy spolku povstalé rozřešuje a rozhoduje výbor, ač není-li zapotřebí zakročení státních úřadů; rozepře mezi údy spolku z jedné a výboru z druhé strany rozhodne soud rozhodčí.
K sestavení soudu rozhodčího volí každá strana dva přísedící, tito čtyři vyvolí sobě většinou hlasů ještě jednoho, všech pět vyvolí pak ze sebe svého staršího, který je při tom soudu předsedou. Při rovných hlasech rozhoduje hlas předsedův.
Proti rozhodnutí výboru neb soudu rozhodčího při těchto rozepřích nemá místa žádné další odvolání.
Č. 17. Heslo spolku.
Heslem spolku jest "Osvětou k svobodě".
Čl. 18. Jednací řeč.
Jednací řeč jest: česká.
Čl. 19. Sídlo spolku.
Sídlo spolku jsou Prostějovičky u Plumlova.
Čl. 20. Rozpuštění spolku.
Kdyby se spolek rozejíti měl, připadne veškeré jmění jeho národní škole v Krumsíně; v tom případu ale, že by obec Prostějovičská mezi tím časem školu si zřídila, národní škole Prostějovičské.
Čl. 21. Právoplatnost stanov.
Stanovy tyto, jakož i budoucí s nich proměny nabudou platnost teprv až budou od příslušného c. k. vysokého úřadu potvrzeny.
Proměny v těchto potvrzených stanovách smějí se toliko ve valném shromáždění dvou třetin všech údů a sice většinou dvou třetin všech hlasů navrhnouti.

V Prostějovičkách, 1. ledna, 1883.
Jan Hruban m.p. rolník
Josef Fazulka m. p. obuvník
František Začal m. p. rolník
Vincenc Soldán m. p. rolník
Ferd. Všetička m. p. berní akademik
Josef Hruban m. p. rolník
Jan Černý m. p. rolník
František Vymazal m. p. obuvník
Nezval František m. p. rolník
Frant. Karásek m. p. rolník

Čís. 2639.
Založení toho spolku podle obsahu předstojících stanov se ve smyslu článku 9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 říš. zák. číslo 134 dosvědčuje.
V Brně, dne 2. února 1883.
za c. k. místodržitele: Winkler m. p.

SOkA Prostějov, spolky okresu Prostějov, ČPS Prostějovičky 1883-1949

Zpět

Obsah