Zpět

Stanovy
Prostějovského pěveckého spolku
Orlica

Čl. 1. Jméno a účel spolku.
Spolek má jméno "Orlica". Účel spolku jest: pěstovati zpěv slovanský, obzvláště zpěv národní, český a moravský.
Čl. 2. Údové.
Údové spolku rozdělujou se na údy čestné, vykonávající a přispívající. Údem spolku vůbec může býti každý vzdělaný.
Údové čestní jsou ti, jež spolek uznávaje jejich zásluhy o zpěv a hudbu vůbec, zvláště slovanskou, výborem svým údami čestnými jmenuje. Na čestné údy nepřipadajou žádné povinnosti, ostatním údům stanovami uložené.
Údové vykonávající jsou oni, jenž se co zpěváci ve cvičeních stanovami uložených, a v provozováních pěveckých spolkem zarízených, výkonně zúčastňujou.
Údové přispívající jsou ti, jenž se ku placení ročních příspěvkův dle stanov určených zavážou, ; údové tito mohou býti též vykonávajícími.
Čl. 3. Přístup údů.
Po první subskripci svolá prozatímní přednosta valné shromáždění, ve kterém se spolek na základě stanov definitivně sestaví, a všechny podepsané údy, jenž majou vlastnosti stanovami vyslovené, za přijaté do spolku prohlásí, pak volbu výboru podle těchto stanov předsevezme.
Později přistupující údy přijímá na ústní neb písemní ohlášení se u přednosty, výbor spolku. Údové vykonávající musí mimo to podrobiti se zkoušce před sborvodou a dvouma členama výboru, při kteréž onomu míra schopností zpěveckých jim dokázati jest, kterou vyžaduje působnosť ve zpěvu vícehlasém.
Nově přijatý úd zapíše jméno své do knihy spolkové, čím se zavazuje, že pokud údem tohoto spolku bude, stanovy tyto zachovávati chce; obdrží pak od tajemníka vyhotovený a spolkovou pečetí opatřený, od přednosty podepsaný list na přijatou, na němž kategorie údstvia jeho udána jest.
Čl. 4. Obor působnosti spolku.
Údové vykonávající scházejí se řádně jedenkrát v týdnu ku cvičením se ve zpěvu. Účel těchto cvičení jest, připravovati veřejná provozování pěvecká, jež se během času odbývati mají.
Deň kdy se veřejné provozovania odbývati budou ustanoví výbor pro každý pád zvláště. Mimo to budou se dávati každoročně aspoň čtyry pěvecké besedy pro údy přispívající. Každá veřejná produkce přivádí se k veřejné povědomosti cedulami ohlášujícími.
Čl. 5. Správa spolku.
Záležitosti spolku spravuje výbor sestávající z devíti členův totiž: Přednosty, podpřednosty, sborvody, podsborvody, tajemníka, pokladníka, listovníka a ještě dvou údův přísedících.
Členové výboru vyvoleni budou každoročně v lednu měsíci na celý rok. Volba děje se nadpoloviční většinou hlasův, přítomných údův spolku bez rozdílu kategorie, následujícím způsobem:
Především má se vyvoliti přednosta spolku, a sice z údův přispívajících; pak čtyři členové z údův vykonávajících, mezi nimiž sborvoda, podsborvoda a listovník; konečně čtyři členové z údův přispívajících, mezi nimiž pokladník a tajemník.
Výbor shromažďuje se řádně na vyzvání přednosty k podadě v prvním týdni každého měsíce. Kromě této měsíční schůzky může přednosta kdyby koliv toho potřeba, výbor svolati. Nejmladší z údúvů vykonávajících a neb který by se vto dobrovolně uvázal, bude obstarávati sezvání členův výboru k poradám.
Kdyby některý člen výboru trvale scházel, mohou ostatní členové výboru prozatím, než valné shromáždění se sejde, náhradníka svoliti.
Při poradách výboru rozhoduje nadpoloviční (absolutní) většina hlasův; jsou-li hlasy rovné, rozhoduje hlas přednosty. Návrh, který by ani polovice hlasův neobdržel, považuje se za odmítnutý. Ku platnému usnešení výboru jest přítomnosti aspoň pěti údův zapotřebí.
Předmětem porad a uzavření výboru jsou vůbec všechny záležitosti spolku, vyjmouce ony, které vymíněny jsou valné hromadě.
Čl. 6. Předseda a podpředseda.
Přednosta stojí v čele celého spolku, zastává jej zevnitř, povolává a řídí schůzky výboru i shromažděnia valné, řídí rokování i hlasování, oznamuje výsledek usneseň i voleb, pečuje o vykonání uzavírek jakož i zachování pořádku a stanov.
Podpřednosta zastupuje přednostu v jeho nepřítomnosti.
Čl. 7. Tajemník.
Tajemník podporuje přednostu v jeho úřadování, vykonává všechny písemné práce, zejména náleží jemu vedení protokolu a všelijakých seznamův, vyhotovování listův na přijatou a pozvánek písemných; ku konci roku sestaví a výboru předloží zprávu o činnosti spolku.
Čl. 8. Pokladník.
Pokladník přijímá docházející příspěvky a jiné přijmy. Jemu náleží schránění jich a všech jiných spolku náležících peněz, jakož i všech jich se týkajících listin a důkazův. On vykonává všechny výplaty za spolek, u kterých jemu při vypláceniu opisův a otiskův, podpisu sborvody a listovníka zapotřebí jest.
Ku výplatám, převyšujou-li 5 zl. r. č., potřebuje pokladník písemného nařízenia od přednosty, převyšujou-li však 50 zl. r. č., zvláštního usnešenia výboru.
Pokladník jest povinen o všech výdajích a příjmech védsti pořádné knihy, měsíčně výboru účty skládati, ku konci roku společně s tajemníkem celoroční podrobnou zprávu o účtech sestaviti, kterou výbor náležitě skoušev, valné hromadě buď ústně přednese aneb tisknutou všem údům na jejich útraty rozešle.
Všechny zprávy o účtech musí být zaopatřeny podpisem přednosty, tajemníka, pokladníka a ještě jednoho člena z výboru.
Čl. 9. Listovník.
Listovník (archivář) jest povinen schraňovati všechny hudebniny spolku náležící, sestavovati o nich seznamy, znakem spolku je znamenati, ku provozování a cvičeniu je přichystávati v dorozuměniu se sborvodou potřebné opisy a otisky obstarávati, a na začátku každého roku, jinak ale na vyzvání od výboru, tomuto mimořádně úplný inventář všech sbírek spolku patřících podati. U něho jsou též schráněny odznak a pečeť spolkovní.
Čl. 10. Sborvoda a podsborvoda.
Sborvoda (sbormistr) jest ředitelem sboru a zpěvu; on zkouší ty, jenžby do spolku co údové vykonávající vstoupiti chtěli, o jejich schopnostech ke zpěvu u přítomnosti dvou členův výboru, a ponavrhuje jich výboru k přijmutiu.
On cvičí ku provozování určené skladby a připravuje produkcie, on ustanovuje zpěváky pro samozpěvy.
Při provozovániu samém jest jeho povinností, všechno, co se zpěvní části týče, říditi. Jemu jest uloženo, návrhy programův pro každé veřejné provozování vypracovat a výboru předložiti; jemu též přísluší o koupi hudebnin výboru návrhy činiti.
Podsborvoda jest povinen sborvodu ve správě artistické podporovati a jej v jeho nepřítomnosti zastupovati.
Č. 11. Protektor spolku.
Spolek pěvecký může sobě vyvoliti a vyprositi svého protektora, jakožto ochranca celé společnosti.
Č. 12. Shromáždění valné.
Valné shromáždění všech údův spolku bez rozdílu, bude se řádně odbývati každoročně jedenkrát, a sice v měsíci lednu. Přednosta v dorozuměniu s výborem ustanoví deň a svolá údy do valné hromady veřejným ohlášením v slovanských novinách v Moravě vycházejících aneb kromě toho, kdyby se potřeba viděla, i jiným spůsobem vhodným.
Kdo z údův do valné hromady v určený čas se nedostaví, činí tím vědomost, že se uzavřeniu valné hromady, t. j., většině hlasův přítomných údův podrobuje.
Valné hromadě vymíněny jsou následující předměty:
a/ Volba přednosty a členův výboru, pak i protektora;
b/ přijímání a schválení účtův ročních zpráv o činnosti spolku;
c/ ustanovování příspěvkův v mezech těchto stanov (čl. 15);
d/ změna stanov;
e/ jednání a usnesení o rozpuštěniu spolku.
Při hlasovániu valné hromady rozhoduje též nadpoloviční většina hlasův údův přítomných. K docíleniu platného usnešenia zapotřebí jest přítomnosť polovičky všech údův bez rozdílu; jen když se jednati má o rozpuštění spolku dobrovolném, musí aspoň tři čtvrtiny všech zapsaných údův bez rozdílu přítomny býti
Čl. 13. Rokování a hlasování.
Přednosta, aneb v jeho nepřítomnosti a s jeho přivolením, podpřednosta, předsedá valné hromadě; on zahajuje, a vyslovuje i konec porad, řídí rokování, uděluje na požádanou slovo k mluveniu dvakrát každému údovi, on dbá na pořádek, odnímá slovo aneb uděluje důtku těm, kteří by neslušným způsobem se chovali neb pořádek rušili, aneb osobních urážek se dopustili, on seřazuje otázky a řídí hlasování, vyslovuje výsledek volby a hlasovania. Podnávrh předchází hlavnímu návrhu při hlasování taktéž každý více věc odročující návrh, před těmi ostatními. Při stejných hlasech jest návrh zavrženým.
Návrhy, o kterých se jednati má, musí býti aspoň od 10 údův podporovaný, sice by nebyly do rokovánia připuštěny. Všechno rokování děje se jazykem českomoravským. O poradách jak výboru, tak valné hromady, vede se řádný zápisník (protokol).
Čl. 14. Práva údův.
Každý úd má právo rokovati a hlasovati i návrhách v záležitostech spolku, které jsou zůstaveny valnému shromažděniu, jakož i návrhy a předlohy ku prospěchu spolku čelící, činiti.
Každý přispívající úd má právo, každoročně ony čtyry pěvecké besedy, pro přispívající údy dle stanov (čl. 4) ustanovené, bezplatně navštěvovati.

Čl. 15. Povinnosti údův.
Každý úd vykonávající se zavazuje ku svědomitému působeniu při týdenních cvičeních a všech od spolku zařízených provozováních.
Každý úd přispívající zavazuje se, zaplatiti napřed roční příspěvek, a sice pro svou osobu jeden zlatý r. č., pro sebe i svou rodinu dohromady dva zlaté r. č.. Tyto roční příspěvky nemohou býti ani zníženy ani zvýšeny, leč uzavřením valné hromady dvěma třetinama hlasův všech přítomných údův, nesmějí však nikdy 3 zl. r. č. pro osobu, a 6 zl. r. č. pro rodinu ročně přesahovati.
Není však nikomu zabráněno i větším peněžitým příspěvkem dobrý účel spolku podporovati; nádplatek ten se ale jen za dobrovolný vlastenecký dárek považovati a dárcovi neň, žádal-li by toho, zvláštní kvitance dáti má.
Čl. 16. Jmění spolku.
Jmění spolku záleží a/ z příspěvků údúv přispívajících, b/ z příjmův od veřejných provozovaň, c/ z darův dobrovolných a jiných přijmův, d/ ze sbírek musikalií a jiných od spolku zjednaných neb jemu darovaných nástrojův a mobilií.
Č. 17. Vynaložení s jměním.
Příspěvky a příjmy, které ročně spolku docházejí, vynaloží se na zapravení nákladův a výdajův spolku. Nádbytek, přesahuje-li ku konci roku sto zlatých r. č., kapitalisuje se, a úroky kapitálu skládají se buďto do pokladnice k ostatním příjmům, aneb vynaloží se dle návrhu výboru a usnešenia valné hromady ne vypsání cen pro české zpěvoklady.
Čl. 18. Výstup ze spolku.
Vystoupení ze spolku jest každému údovi v každé době volné, avšak zaplacené už příspěvky nevracejí se; taktéž vystupující úd, nestane-li se výstup ze spolku před vypršením prvního čtvrtroku, totiž od 1. ledna až do 31. března, musí celoroční svůj příspěvek, zůstal-li jej dlužen, předce zaplatiti.
Vystoupení údův stává se oznámením ústním neb písemním u přednosty, a může úd vystupující písemné potvrzení žádati o učiněném ohlašeniu vystoupenia svého ze spolku.
Kdo však povinnostem stanovami uloženým zadost činiti váhá, může se po třikrátném marném napomenutiu, za vystouplého považovati, což jemu přednosta písemně oznámí.
Kdoby z údův však ve schůzkách cvičných neb při produkciách, aneb ve schůzkách valných se neslušně a nenáležitě chvál, aneb vůbec ve svém jiném obcovániu nemravného chovánia se přidržel, může býti uzavřením výboru ze spolku vyhoštěn, což se jemu též zvláštním přípisem oznámí. Proti takovému vyloučeniu není žádného odvolánia ani na soud rozhodčí.
Čl. 19. Rozepře mezi údami spolku.
Pochybnosti o pravém výkladu jednotlivých pravidel stanovních, pak rozepře mezi jednotlivými údami spolku povstalé, rozřešuje a rozhoduje výbor, ač neníli potřebno zakročenia c. k. státního úřadu; rozepře mezi údami spolku s jedné, a výborem s druhé strany, rozhodně soud rozhodčí.
K sestaveniu soudu rozhodčího volí každá strana dva přísedící; tito čtyři vyvolí sobě většinou hlasův ještě jednoho; všech pět vyvolí pak ze sebe svého staršího, který při tom soudu jest předsedou. Při rovných hlasech rozhoduje losování. Proti rozhodnutiu výboru neb soudu rozhodčích při těchto rozepřech, nemá místa žádné další odvolání.
Čl. 20. Rozpuštění spolku.
Pokud aspoň 30 údův stává a výlohy spolku zapojištěny jsou, nemůže se o dobrovolném rozejitiu spolku ani jednati. Kdyby však už ani toli údův nebylo, aneb kdyby spolek za jinou, vně spolku jsoucí příčinou přestati musel, tudy připadne celé jmění Prostějovskému "čtenářskému spolku", kdyby ale tenkráte čtenářského spolku slovanského nebylo v Prostějově, pakby o tom, co se sjměním spolkovým státi má, nadpoloviční většina hlasův všech toho času jsoucích, v řádně svolaném valném shromažděniu přítomných údův rozhodla.
Čl. 21. Dozor vládnoucích úřadův.
Vysoké cís. král. státní vládě jest vždy právo zůstavené, do správy spolkových záležitostí nahlédnouti.
Čl. 22. Právoplatnost stanov.
Stanovy tyto, jakož i budoucí proměny v nich, nabudou platnost teprv až budou od kompetentního vysokého cís. král. Úřadu potvrzeny.
Proměny v těchto potvrzených stanovách smějí se toliko ve valném shromážděniu dvou třetin všech údův, a sice většinou dvou třetin hlasův přítomných údův, navrhovati.

V Prostějově dne 5. červenca 1862.
Bedřich Rozehnal
prozat. přednosta pěveckého spolku

N. 12017
Tyto stanovy se od c. k. místodržitelstva moravského potwrzugj.
V Brně dne 15. Května 1863.
Za místodržitela
Metzburg

SOkA Prostějov, spolky okresu Prostějov, sign. DF 1, PS Orlice 1862-1912

Zpět

Obsah