Zpět

Stanovy katolicko politického čtenářského spolku v Rajhradě.§ I.

Čtenářský spolek "Břetislav" se tímto rozšiřuje o katolicko politický čtenářský spolek "Břetislav".

§ 2.

Účel: 1/ Pravé náhledy a vědomosti o politických právech a svobodách rozšiřovati a ku zákonitému jich užívání žádoucí návod dávati.
2/ Ku povznešení hmotného blahubytu lidu napomáhati.
3/ Učení a zásadám katolické církve ve veřejném i soukromém životě ke slušnému uznání a platnosti dopomáhati; ohrožené hájiti.
4/ Údům slušné zábavy poskytovati.
Prostředky k tomu účelu jsou:
1/ Schůze spolkové, v nichžto o politických, soviálních i církevních otázkách se rokuje, poučné přednášky se činí, o adresách, pěticích, debutacích, jakož o způsobu, jakým by spolek vliv na volby do sborů zastupitelských posvědčiti měl a. t. d. se jedná a uzavírá.
2/ Zakládání a podporování všelikých podniků a ústavů ku hmotnému a duševnímu blahu směřujícímu.
3/ Čtení kněh a časopisů kat. věci příznivých.
4/ Vzájemné hovory, hudba, hra dovolená, jakož i výlety od spolku spořádané.

§ 3.

Spolek skládá se:
a/ Ze zakladatelů.
b/ Z údů přispívajících.
c/ Z údů čestných - vesměs plnoletých, katolických rakouských občanů.

§ 4.

K jmění spolkovému povinen jest složiti co základný příspěvek každý zakladatel nejméně 5 zl. r. č. a každý úd přispívající 1 zl. najednou. Mimo to povinen jest zakladatel i úd přispívající zapraviti vždy napřed měsíční příspěvek, jehož výšku valná schůze pro každý rok určí. Údové čestní jsou od jakéhokoliv příspěvku osvobozeni.

§ 5.

Zakladatele a údy přispívající přijímá výbor. Údy čestné volí na návrh výboru valná schůze do spolku. Osobám, jímžto přijmutí odepřeno, není výbor povinen udati toho příčiny.

§ 6.

Práva všech údů jsou:
Volně navštěvovati místnost spolkovou ku čtení časopisů a kněh, ku dovolené zábavě a hře; návrhy činiti, rokovati a hlasovati ve valné schůzi; do výboru voliti a volenu býti a užívati veškerý výhod spolku.
Povinnosti: Stanovy znáti, účely spolkové podporovati.

§ 7.

Všichni údové spolku bez rozdílu mohou osoby cizí co hosty do místností spolkových přivésti; musí je však jednomu členu výboru uvésti a do knihy cizích zapsati.

§ 8.

Údem spolku přestává býti:
a/ Kdo po oznámení u výboru řádně vystoupil.
b/ Kdo od výboru vyloučen byl za příčinou neplacení příspěvků aneb proto, že zájmům a účelům spolku škodí.
Řádné vystoupení zakladatelů a přispívajících údů oznámeno býti musí výboru písemně neb ústně. Kdo ze zakladatelů a údů přispívajících měsíčné příspěvky po tři měsíce nezapravil, může být od výboru, byv upomínán, ze spolku vyloučen býti.

§ 9.

Jmění spolkové skládá se:
a/ Ze jmění základního, t.j. ze základních peněz zakladatelů a údů přispívajících a z veškerého nábytlu a nářadí.
b/ Z měsíčních příspěvků.
c/ Z darů a mimořádných důchodů.
Z jměním spolkovým hospodaří výbor dle rozpočtu, valnou schůzí každoročně schváleného.

§ 10.

Správu spolku řídí výbor, skládající se z devíti členů a tří náhradníků na místo zaneprázdněných výborníků dle většiny hlasů nastupujících, na jeden rok zvolených od valné schůze ze všech údů oprávněných, nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen výboru může po odstoupení opět zvolen býti. Členové výboru zastávají úřad svůj bezplatně.

§ 11.

Výbor volí ze sebe předsedu, jeho náměstka, jednatele, pokladníka a hospodáře.

§ 12.

Výbor pojednává o všech záležitostech jemu příslušejících v sezeních, ježto odbývati se budou dle potřeby. Předseda svolává výbor. K platnému usnešení jest zapotřeby nejméně šesti členů, i tu pak rozhoduje nadpoloviční většina hlasů. Jsou-li hlasy rovné, rozhoduje hlas předsedy. O sezeních vede se protokol, kterýžto se podepíše od všech přítomných členů výboru. Protokoly tyto volno každému údu spolku u jednatele nahlédnouti.

§ 13.

Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které vymíněny nejsou valné schůzi. On jest povinen vykonávati uzavření valné schůze, návrh o rozpočtu pro budoucí rok, jakož zprávu o své činnosti a účty minulého roku předložiti valné schůzi. - Stará se též o přiměřené přednášky.
Účty a rozpočet mají zároveň nejméně 14 dní před sestoupením se valné schůze v místnostech spolkových položeny býti, aby každému údu možno bylo, v ně nahlédnouti.

§ 14.

Předseda zastává spolek u všech jednáních s veřejnými úřady a se soukromými osobami, předsedá výboru a valné schůzi, dohlíží na spolkovou pokladnici, bdí nad tím, aby se stanovy zachovávaly a usnešení valné schůze i výboru vykonávala, vyhotovuje a s jednatelem podpisuje všechny spolkové listiny a spisy.

§ 15.

Náměstek předsedy zastává předsedu ve všech případech, kde tento sám jest zaneprázdněn.
Náměstkovi v těchto případnostech tudíž přísluší ta samá práva, jako předsedovi, on však má též jeho povinnosti plniti. Kdyby ve schůzi nebyl přítomen ani předseda ani jeho náměstek, jejich úřad zastupuje nejstarší přítomný úd z výboru.

§ 16.

Jednatel zapisuje jednání výboru a valné schůze, on obstarává všechno dopisování a předplácení na časopisy a noviny; on jest předsedovy neb jeho náměstku u vyhotovení listin a spisů spolkových nápomocen, podepisuje s předsedou neb s jeho náměstkem veškeré spolkové listiny a spisy, uschovává je, vede inventář novin, časopisů, knih a spisů, obstarává práce s knihovnou příručí spojené, vede zápisní knihu členů spolkových.

§ 17.

Pokladník chová kasu, přijímá příspěvky všech členů spolku a veškeré jiné vcházející peníze. Všeliká vydání však toliko na písemní poukázku předsedy neb jeho náměstka státi se smí. Kvituje a vydává peníze. On vede dle knihy jednatelovy seznam všech zakladatelů a údů přispívajících a zaznamenává v něm placení jich příspěvků. Každého čtvrt roku musí výboru vykázati údy, kteří své příspěvky ještě nezapravili. On vede účty, k tomu potřebné knihy účetní, jež každý měsíc uzavře a výboru při nejbližším sezení se zprávou o stavu jmění spolkového předloží.
Každého půl roku složí výboru hlavní účet, jenž u výtahu v místnostech spolkových vyvěsí.

§ 18.

Hospodář řídí uspořádání a ozdobení v místnostech spolkových, udržuje pořádek a vede dohlídku v nich; on má péči o nábytek, nářadí a jiné domácí potřeby, dohlíží k sluhům od výboru přijatým a vede inventář o nábytku, nářadí a jiných spolkových záležitostech mimoliterních.

§ 19.

Jaké práce jednotliví výboru členové vykonávati mají, určí výbor.

§ 20.

Valné schůze spolku jsou buďto soukromé, kdež se scházívají údové, aneb veřejné, k nimž pozváni býti mohou i hosté. Schůze tyto odbývají se střídavě vždy za 14 dní, v neděli neb ve svátek; mohou ale i jindy častěji i řídčeji dle ustanovení výboru se odbývati. Výboru rovněž ponecháno ne místě soukromé ustanoviti schůzi veřejnou a naopak. Valné schůze svolává výbor. On ustanoví den a hodinu a zve k tomu zakladatele a údy přispívající, jakož i čestné a hosty, zasílaje jim zvací lístky, v nichž předměty rokování udány býti mají. Valnou schůzi musí výbor svolati, když pětina všech oprávněných údů za to žádati bude.

§ 21.

Valné schůzi přísluší jednání a usnešení ve všem, což v § 2. obsaženo jest a mimoto ještě v záležitostech těchto:
a/ O účtech rozpočtu a o zprávě od výboru předložených.
b/ O mimořádných výdáních v rozpočtu schváleném neustanovených.
c/ O výšce měsíčních příspěvků zakladatelů a údů přispívajících.
d/ O způsobu, jakým se mají vynaložiti nadbytky příjmu
e/ O změně stanov.
f/ O zrušení spolku.
Dále přísluší valné schůzi:
g/ Devět členů do výboru a tři náhradníky voliti.
h/ K návrhy výboru voliti údy čestné.
i/ Ustanovovati, komu při zrušení spolku zbývající jmění spolkové připadnouti má.
Vyjma valnou schůzi nemá nikdo právo, žádati, aby se složily účty.

§ 22.

Předseda řídí jednání ve valné schůzi, bdí nad zachováním stanov a nad pravidelností usnešení, uděluje a odnímá slovo.
Návrhy výboru nepotřebují žádné podporování, aby se o nich rokovati mohlo.

§ 23.

Kdo od předsedy obdržel slovo, nesmí ve své řeči přerušen býti. Vzdálí-li se řečník od věci, má předseda právo, jej upomenouti, aby u věci zůstal.
Ruší-li však řečník slušnost, neb chová-li se nezákonitě, volá jej předseda k pořádku, aneb mu i slovo odnímá.

§ 24.

Po skončeném rokování nechá předseda o návrzích odůvodněných hlasovati.

§ 25.

Platnému uzavření valné schůze vůbec jest zapotřeby, aby přítomno bylo nejméně 20 oprávněných údů. Při každém hlasování a při každé volbě rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných údů.

§ 26.

K platnému uzavření valné schůze o zrušení spolku jest zapotřeby, aby nejméně třetina zakladatelů a nejméně třetina všech údů přispívajících k tomu účelu ozvláštně svolaných přítomna byla. I tu pak rozhoduje většina dvou třetin hlasů přítomných údů.

§ 27.

O jednání ve valné schůzi vede se protokol jednatelem neb jinýn členem výboru a podepíše se od předsedy a zapisovatele.

§ 28.

Spory ze svazku spolkového vzešlé rozhoduje soud rozhodčí. Každá strana vyvolí sobě rozsudího a tito sami vyvolí třetího rozsudího co přednostu. Většina hlasu rozhodně. Kdyby jedna neb druhá strana rozsudího jmenovati nechtěla, jmenuje ho předseda spolku. Kdyby však tento sám stranou byl, ustanoví druhého rozsudího, rozsudí již jmenovaný. Od výroku soudu rozhodčího není žádného odvolání se, ani žádné žaloby k soudu řádnému.

§ 29.

V místnostech spolkových pro údy vždy otevřených jest položena krom knihy cizích též kniha přání, aby každý člen spolku svá přání a své návrhy o záležitostech spolkových v krátké cestě výboru v známost uvésti mohl.

§ 30.

V pád zrušení neb rozejítí se spolku, uzavře valná schůze, komu po zaplacení dluhů, zbývající jmění spolkové připadnouti má.

§ 31.

Kdyby při rozejítí se spolku žádného platného uzavření valné schůze o jmění takto zbývajícím nestávalo, připadně jmění toto školní knivně Rajhradské.

§ 32.

Při zrušení neb rozející se spolku ustanoví valná schůze 5 údů, kteří jmění spolkové liquidovati a způsob užitkování jmění určiti a provésti mají. Kdyby však valné schůze nebylo, vykoná úlohu tu výbor.

§ 33.

Spolek má sídlo své v Rajhradě.

V Rajhradě dne 1. října 1871.
Josef Maršálek mp.
úd výboru     
     P. Benedikt Korčian mp.
     tč. místopředseda
Frant. Maršálek mp.
úd výboru     
     Jak. Hrůza mp.
     tč. pokladník
Michal Tauwinkl mp.
výbor     
     Emanuel Langer mp.
     tč. jednatel

Dle výnosu vysokého předsednictví c.k. místodržitelství ze dne 27. října 1871 č. 2753 doplnuje se § 3. těchto stanov tím, "že se ženské do tohoto spolku nepřijímají".

Číslo 2941.
Založení toho spolku podle obsahu předstojících stanov se v smislu § 9, zákona z dne 15ho listopadu 1867 1říš. zák. číslo 134 dosvědčuje.
V Brně dne 17ho listopadu 1871.
C. K místodržitel.
Thůn mp.

Zpět

Obsah