Zpět

Stanovy
hudebního spolku "Hlaholu Velko-Meziříčského".
I. Jméno a sídlo spolku.
§ 1. Spolek se jmenuje: Hudební spolek H l a h o l  V e l  k o - M e z i ř í č s k ý.   Sídlem jeho jest město Velké Meziříčí.

II. Účel spolku.
§ 2. Účelem spolku je pěstovati zpěv a hudbu nástrojevou v koncertech, v zábavách a při výletech, jakož i ve škole hudební, spolkem zřízené a vydržované.
§ 3. Při volbě skladeb budiž předem přihlíženo k dílům skladatelů slovanských vůbec a českých zvláště.
§ 4. K udržení vzájemnosti mezi spolky slovanskými může spolek pořádati sjezdy a spolkové slavnosti.

III. Členové spolku.
1. O členech vůbec.
§ 5. Členové spolku jsou: 1. čestní, 2. zakládající, 3. přispívající, 4. výkonní.
§ 6. Čestným členem se stane, kdo za vynikající zásluhy o umění hudební vůbec a slovanskou hudbu valnou hromadou zvolen byl a volbu přijal.
§ 7. Členem zakládajícím se stane, kdo do pokladnice spolkové nejméně 30 K nejdéle ve 3 ročních lhůtách složí a výborem přijat byl.
§ 8. Členem přispívajícím jest, kdo výborem přijat byv, roční příspěvek valnou hromadou určený řádně platí.
§ 9. Výkonným členem se stane, kdo jméno své do matriky spolkové zapsav a tím šetřiti stanov a usnesení výboru se zavázav, výborem přijat byl.
§ 10. Na členech výkonných žádá se dostatečného hudebního vzdělání.
§ 11. Členům čestným a zakládajícím vydá výbor diplomy, přispívajícím a výkonným lístky legitimační.

2. Práva členův.
§ 12. Všichni členové mají právo: 1. Ve valné hromadě rokovati, hlasovati, voliti a volenu býti. 2. Činiti návrhy a dotazy k výboru. 3. Žádati za svolání mimorádné valné hromady (viz § 26.).
§ 13. Přispívajíc a výkonní členové mají do povinných produkcí spolkových (§ 21.) volný vstup. O tom, která místa se jim vykáží, a o počtu vstupenek, rozhodne při jednotlivých produkcích výbor, šetře při tom vždy výhod pro členstvo spolku.
Práv těchto pozbývá, kdo přestane býti členem (§ 17.).
Práva k volným vstupenkám pozbývá výkonný člen, jenž bez podstatné příčiny neúčastní se příslušné produkce.

3. Povinnosti členův.
§ 14. Každý člen výkonný, zapisuje jméno své do matriky spolkové, zavazuje se cvičení zpěvných svědomitě se súčastniti a ve všech případech, kdy spolek veřejně vystupuje, spoluúčinkovati.
§ 15. Člen, který bez podstatné příčiny po delší dobu do zkoušek se nedostaví, může výborem zbaven býti členství.
§ 16. Každý člen přispívající zavazuje se roční příspěvek během každého roku zapraviti.

4. Členem býti přestává:
§ 17.  1. Kdo výboru oznámil, že ze spolku vystupuje.
2. Kdo povinnostem členským po delší dobu a přes vyzvání výboru zadost nečiní.
3. Kdo jsa výkonným členem, ve dvou po sobě následujících povinných spolkových produkcích bez podstatné příčiny neúčinkoval.
4. Kdo z jiných závažných příčin výborem byloučen byl.
§ 18. Není-li někdo z příčin v odstavci 2., 3., a 4. uvedených za člena spolku pokládán, budiž mu to výborem oznámeno.

5. Spory mezi členy spolku.
§ 19. Spory mezi členy z poměru spolkového vzešlé rozsoudí smírčí soud, do něhož zvolí každá strana z příslušné skupiny členstva dva důvěrníky. Pátého přísedícího vyšle výbor ze středu svého. Soud takto sestavený zvolí ze sebe předsedu, jenž jednání řídí, ale hlasuje pouze při rovnosti hlasů. Většina hlasů rozhoduje.
§ 20. Kdyby některá strana do 14 dnů svých dlvěrníkl nejmenovala, určí je výbor.

IV. O činnosti spolkové.
§ 21. Spolek je povinen pořádati během správního roku jeden koncert a dvě zábavy. Mimo to může spolek pořádati i mimořádné produkce za vstupné buď k účelům spolkovým nebo dobročinným, dále výlety a produkce pěvecké mimo Velké Meziříčí a může účastniti se slavností a výletů jinými spolky pořádaných.
§ 22. Za hořejšími účely konají se pravidelné zkoušky výkoného členstva za týden dvakrát, je-li toho potřeba i vícekrát.

V. O správě spolku.
§ 23. Správa spolku náleží:
1. valné hromadě, 2. výboru za členstva na dobu jednoho správního roku zvolenému.

1a/ Řádná valná hromada.
§ 24. Tato koná se každého roku v měsíci lednu. Výbor svolává k ní veškeré členstvo písemným pozváním, v němž i jednací pořádek se sdělí.
§ 25. Řádné valné hromadě náleží:
1. voliti starostu, 8 členů výboru, 4 náhradníky, 2 revisory účtův a 2 praporečníky;
2. voliti k návrhu výboru čestné členy;
3. přijímati a posuzovati zprávy funkcionář§v i revisorův účtů a na základě zpráv těch schvalovati účty;
4. vykládati a měniti stanovy;
5. určovati po návrhu výboru roční příspěvek členů přispívajících;
6. rokovati a usnášeti se o návrzích výboru i jednotlivých členů;
7. jednati a usnášeti se o rozpuštění spolku.

1b/ Mimořádná valná hromada.
§ 26. Tuto svolává výbor, kdykolivěk toho třeba, nebo žádá-li o svolání aspoň desetina členů.
Předmětem jednání mimořádné valné hromady může býti kterýkoliv odstavec § 25. těchto stanov.
§ 27. Ku platnému usnesení valné hromady je třeba přítomnosti aspoň desetiny členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Měl-li by spolek býti rozpuštěn, o tom viz § 52.

2. O výboru vůbec.
§ 28. Výbor skládá se ze starosty, osmi členů zvolených valnou hromadou a ze sbormistra, jejž vyvolí výbor.
§ 29. Výbor volí dále ze sebe náměstka starostova, jednatele, pokladníka, archiváře a hospodáře; je-li toho třeba, volí výbor též náměstka sbormistrova. Výbor navrhuje školník úřadům ředitele spolkové hudební školy a ustanovuje učitele na škole této.
§ 30. Starosta svolává výbor ke schůzi pravidelně jednou za měsíc, mimo to vždy, když je toho třeba, nebo žádají-li o svolání dva členové výboru.
§ 31. Ku platnému usnešení výboru je třeba přítomnosti 6 členů výboru a nadpoloviční většiny hlasů přítomných.
§ 32. Ubude-li členů výboru během roku, nastoupí na jich místo náhradníci dle počtu hlasů, jimiž byli zvoleni. Při stejném počtu hlasů tozhodne los. Nemůže-li výbor tímto způsobem býti více doplňován, svolá se mimořádná valná hromada, která výbor na zbývající část roku doplní.
§ 33. Výbor jedná o všech věcech spolkových, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě; zejména je povinností jeho:
1. vykonávati usnesení valné hromady, 2. navrhovati členy čestné, přijímati členy zakládající, přispívající a výkonné; dokud výbor zvolen není, přijímá členy dole podepsaný zařizující komitét;
3. vylučovati členy;
4. schvalovati programy produkcí spolkových a ustanovovati počet vstupenek pro členy do povinných produkcí;
5. svolávati valné hromady a určovati jich jednací pořádek;
6. voliti sbormistra.
§ 34. O neshodách nebo rozepřích mezi členstvem a výborem rozhodne valná hromada.

3. O jednotlicých členech výbor.
a/ Starosta a jeho náměstek.
§ 35. Starosta stojí v čele spolku, zastupuje jej na venek, řídí jednání ve valných hromadách a ve schůzích výboru, pečuje o vykonávání usnesení valných hromad a schůzí výboru, bdí nad zachováváním pořádku a šetřením stanov; podpisuje spolkové listiny. § 36. Starostu zastupuje jeho náměstek, kdykoliv toho potřebí a tu požívá všech práv a béře na se všechny povinnosti starostovy. Jinak má práva a povinnosti člena výboru vůbec.

b/ Sbormistr a jeho náměstek.
§ 37. Sbormistr předkládá výboru program pro příští produkci v čas ku schválení, navrhuje hudebniny, které by se do archivu opatřiti měly, řídí zkoušky a produkce spolkové a má po hudební stránce ve všem vrchní správu. Sbormistr má právo, o dostatečném hudebním vzdělání výkonných členů se přesvědčiti.
§ 38. Nemohl-li by sbormistr z podstatné příčiny po nějakou dobu své povinnosti konati, může po tuto dobu zastupován býti náměstkem, o němž se s výborem dohodně.

c/ Jednatel.
§ 39. Jednatel má veškerý život spolkový sledovati. Bdí nad pravidelnou návštěvou zkoušek a kontroluje účastenství členstva při produkcích. Vede seznamy členstva. Odpovídá za řádné vedení zápisníku o valných hromadách a schůzích výborových. Opatřuje písemné práce spolkové a podpisuje se starostou, po případě s jeho náměstkem, listiny spolkové a opatřuje je razítkem. Zapisuje a uchovává v jednatelském archivu důležité listiny a sestavuje výroční zprávu o činnosti spolku, kterou je povinen v archivu uložiti. Jednatel sprostředkuje jednání mezi členstvem a výborem ve věcech běžných.

d/ Pokladník.
§ 40. Pokladník přechovává a sprtavuje veškeré jmění spolkové a ručí za ně. Vyplácí běžná a obvyklá vydání, uchovávaje všechny nutné doklady. K výplatě mimořádného vydání, nestalo-li se o něm usnesení výboru, třeba poukázky starostovy. Všechny příjmy a vydání pokladník správně zapisuje a podává v řádné měsíční výborové schůzi zprávu o stavu jmění. Na konci správního roku sestavuje pro valnou hromadu přehled o příjmech a vydáních za dobu celého roku. Zpráva tato budiž podepsána starostou, pokladníkem a jedním členem výboru. Správnost její dotvrzují též podpisy revizorův účtů.

e/ Archivář.
§ 41. Archivář udržuje v přehledném pořádku archiv hudebnin, vpisuje do seznamu hudebniny tak, aby bylo snadno v archivu se vyznati, opatřuje hudebniny razítkem spolkovým, objednává a obstarává hudebniny, o jichž koupi se výbor usnesl, a připravuje materiál notový pro každou zkoušku. Archivář uschovává též spolkové nástroje hudební.

f/ Hospodář.
§ 42. Hospodář bdí nad řádným upravením místností jek ke schůzím a zkouškám, tak i ku produkcím spolkovým a pečuje, aby byl všechen nábytek v pořádku. O nábytku vede inventář.
§ 43. Maje vždy předem sestavený plán místnosti koncertní, pokud druhů sedadel a počtu míst se týče, vydává na základě jeho potřebný počet vstupenek pokladníkovi ku prodeji a jednateli pro výkonné členstvo.

4. Revisoři účtů.
§ 44. Tito nesmějí býti zároveň členy výboru.
§ 45. Zkoumají účty spolkové a stvrzují ve výroční zprávě jich správnost svým podpisem.
§ 46. Svým podpisem ručí za správnost výkazů, jim ku prozkoumání předložených.

5. Správní rok.
§ 47. Správní rok počíná 1. lednem a končí 31. prosincem.

VII. Jmění spolkové
skládá se:
§ 48. a/ ze jmění základního, t. j. z peněz, které pod tímto jménem spolku darovány a na úrok uloženy byly.
b/ ze jmění výdajného, t. j. z příspěvků členů, z výtěžků produkcí a různých příjmů, které nebyly jako základní jmění poznačeny.
§ 49. Užití základního jmění mimo úroky k zapravení běžných výdajů je dovoleno jen tenkráte, když je toho nutná potřeba a jen se schválením valné hromady. Roční nadbytek ukládá se v některém českém peněžním ústavě.

VII. Prapor a jednací řeč.
§ 50. Spolek může užívati slavnostního a výletního praporu a členové odznaku, v mezích úředního povolení.
§ 51. Jednacé jazyk je český.

VIII. O rozpuštění spolku.
§ 52. Spolek dlužno pokládati za rozpuštěný, kdyby:
1. původní svůj český ráz změnil;
2. kdyby tři čtvrtiny členů výkonných ve valné hromadě o rozpuštění žádaly.
§ 53. Po rozpuštění spolku připadně veškeré jmění spolkové "Měšťanské besedě" ve Velkém Meziříčí; nestávalo-li by více spolku toho, městské obci Velkému Meziříčí s tou výminkou, aby vydáno bylo prvnímu českému zpěváckému spolku, který by se ve Velkém Meziříčí utvořil a mimo jméno § 2., 3. a 51. těchto stanov přijal.

Ve Velkém Meziříčí, dne 28. listopadu 1900.

Čís. 3815.

Založení toho spolku podle obsahu předstojících stanov se ve smyslu § 9. zákona ze dne 15. listopadu 1867 ř. z. č. 134 dosvědčuje.

V Brně, dne 6. února 1901
Za c. k. místodržitele:

     Pillersdorf.

Zpět

Stanovy
Obsah