Zpět

Stanovy
čtenářsko-pěveckého spolku ve Vrahovicích.

Jak nazývá se spolek a jaký má účel?
§. 1. Spolek nazývá se "Čtenářsko-pěvecký spolek Sušil" a jeho účelem jest: vzdělávati a baviti údy čtením časopisů a knih, hovorem, dovolenými hrami, hudbou a zpěvem, jejž pěstovati jest jedna z hlavních úloh spolku.
Jakými prostředky dosáhne účele svého?
§. 2. Náklad, jehož k vytknutému cíli potřeba, opatří sobě spolek:
a/ základními a řádnými příspěvky údů,
b/ z darů a příspěvků mimořádných,
c/ ze vstupného při hudebních produkcích.
Základní jmění vynaloží se na stanovy a úřadující knihy. Měsíční příspěvky upotřebí se k upravení místnosti spolkové, k uspořádání hudebních produkcí a vycházek, k zakoupení novin, knih, hudebnin, nábytku a nářadí.
Z jakých údů pozůstává spolek?
§. 3. Spolek pozůstává z údů čtenářů, zpěváků a čestných údů.
§. 4. Údem stane se ten, kdo složí do spolkové pokladnynice základní příspěvek nejméně 20 krejcarů. Zpěvákem však státi se může, pouze ten, kdo osvědčí hudební vlohy neb vzdělání. Zpěváci vloží do fondu reservního 20 kr. Čestným údem stane se, kohož valná hromada k návrhu výboru jednohlasně co takového jmenuje.
§. 5. Mimo záladní příspěvky platí údové ještě měsíční příspěvky; výšku těchto ustanovuje valná hromada. Čestní údové nejsou k placení zavázáni.

Jakým způsobem přijímají se údové?
§. 6. Údy spolku přijímá výbor. Kdo tedy údem státi se chce, hlásiž se u některého člena výboru. Kdo však i co zpěvák účinkovati míní, musí mimo to podrobiti se u sbormistra zkoušce způsobilosti své ve zpěvu, nečež - jeli schopen - oznámí sbormistr jméno jeho v příští týdenní schůzi zpěvákům. Nenamítá-li nikdo nic podstatného proti kandidátu, přidělí se k přiměřenému hlasu.
O činnosti hudebního spolku.
§. 7. Údově zpěváci scházejí se pravidelně jednou za týden, aby cvičili se ve zpěvu skladeb národně slovanských, kteréž přednášeti budou v "besedách" a při vycházkách zpěváckých, pak aby pěstovali pro zvláštní slavnosti též zpěv kostelní.
§. 8. Odbývání besed a a vycházek určí v přiměřených lhůtách výbor ve hromadě se sborem zpěváků. Vydání na tyto produkce platí se z kasy spolku, do níž však též splývá příjem za vstupné do besed určené výborem pro všechny hosty mimo čestné údy a zpěváky.

Jakým způsobem spravuje se spolek?
§. 9. Správu spolku vede výbor, pozůstávající ze starosty a osmi jiných členův zvolených na jeden rok.
§. 10. Výbor volí se následovně: napřed volí veškeří údové starostu a 7 členu do výboru; na to volí pouze zpěváci ze svého středu sbormistra; takto zvolených 8 členův zvlolí ze sebe místopředsedu, jednatele, pokladníka, knihovníka a hospodáře.
§. 11. Mimo sbormistra, jemuž valná hromada ze práci jeho přiměřenou náhradu určí, zastávají všichni výborové svůj úřad zdarma.
§. 12. Výbor schází se pravidelně za měsíc a mimořádně na vyzvání starosty neb náměstka, což stává se v případech nutných, aneb když 5 členův výboru si to přeje a starostovi neb náměstníkovi své přání písemně podá. Aby usnešení výboru bylo platné, zapotřebí, aby bylo nejméně 5 členův přítomných. Jedná-li se o určení nějaké hudební produkce, budiž přítomen sbormistr. O sezeních vede se protokol, jejž podpisuje předseda a jednatel. Do protokolu může každý úd u jednatele nahlédnouti. Při hlasování rozhoduje většina; jsou-li hlasy počtem sobě rovny, hlas předsedův. Výbor vykonává vše, na čem usnesla se valná hromada; jest povinen podati valné hromadě rozpočet předběžní na rok budoucí, pak účty a zprávu o své činnosti. Výbor ustanovuje konečně ve shodě se sborem zpěváků, kdy beseda neb vycházka zaříditi se má.
Jaký obor činnosti přináleží jednotlivým výborům?
a/ Starostovi.
§. 13. Starosta zstupuje spolek ve všech jednáních s veřejnými úřady i se soukromými osobami; předsedá výboru a valné hromadě, dohlíží na spolkovou pokladnici, pečuje, aby usnešení výboru a valné hromady byla vykonána; vyhotovuje listiny a spisy, jejž s jednatelem podpisuje.
b/ Náměstkovi starosty.
§. 14. Náměstek zastupuje starostu ve všech případech, když starosta jest zaneprázdněn, a má pak tatáž práva co starosta.
c/ Sbormistrovi.
§. 15. Sbormistr čili ředitel vede vrchní správu všech záležitostí hudebních a dohlíží na archiv; zkouší schopnosti hudební těch členů, kteří za zpěváky přijmuti býti chtějí, a ohlašuje je v týhodní schůzi; zvláště mu náleží, aby cvičení a provozování skladeb řídil; on s výborem ustanovuje programy k besedám a vycházkám; ustanovuje skladby, které by koupiti se měly a udržuje pořádek při cvičení.
d/ Jednateli.
§. 16. Sekretář čili jednatel zapisuje jednání výboru a valné hromady; obstarává všeliké dopisy a předplacení na noviny; jest nápomocen starostovi u vyhotovování listin a spisů spolkových, kteréž uschovává; vede inventář novin, knih a spisů, zápisní knihu členů zpěváků, i nezpěváků a vyhotovuje přijatým údům listy vstupné.
e/ Pokladníkovi.
§. 17. Pokladník chová kasu; přijímá příspěvky ode všech členů, příjmy z hudebních produkcí a veškeré jiné důchody kvituje a vyplácí; vede jednoduchý seznam údů a poznamenává v něm zaplacené příspěvky; každého 1/4 roku povinen jest předložiti výboru výkaz údů, kteří příspěvky posud nezaparavili; vede účty, uzavírá je každého 1/4 roku a předkládá výboru; každého půl leta složí hlavní počet z něhož vyvěsí se výtah v místnostech spolku.
f/ Knihovníkovi.
§. 18. Knihovník vede seznam knih nalézajících se v knihovně, i všech hudebnin a udržujeje v pořádku.
g/ Hospodáři.
§. 19. Hospodář pořádá místnosti spolkové a pečuje o jich osvětlení; ozdobení a uspořádání pro besedy, vede inventář nářadí a jiných spolkových věcí mimo hudební a literární; vítá a uvádí hosty při besedách.

O schůzích spolku.
§. 20. Schůze spolku jsou dvojí:
a/ tý hodní schůze zpěváků a čtenářů,
b/ valná hromada.
§. 21. V tý hodní schůzi mají zpěváci právo přijímati navrženého kandidáta, jakož i rozhodovati, zda-li námitky proti přijmutí jeho jsou podstatné, i právo navrhovati programy k hudebním produkcím, kteréž sbormistr výboru k schválení předloží.
§. 22. Valná hromada schází se řádně každý rok jednou na počátku měsíce ledna na pozvání oběžným listem. V nutných případech může výbor mimořádně hromadu svolati. K platnému usnešení valné hromady zapotřebí jest, aby byla nejméně třetina údů přítomna; v tom pádu však, kdyby jednati se mělo o rozpadnutí spolku, zapotřebí jest, aby bylo nejméně 10 údů přítomno.
§. 23. Valné hromadě přísluší: a/ voliti výbor, b/ zkoušeti účty, c/ změniti stanovy, d/ zrušiti spolek. Změněné stanovy předloží se úřadu k schválení.
§. 24. Jednání ve valné hromadě řídí starosta neb náměstek, neb jsou-li oba zaneprázdněni, zvolený přísedící, jenž uděluje a odnímá slovo. Kdo slovo obdržel, nebudiž při řeči přerušován. Odchyluje-li se řečník od věci, upozorní jej na to předseda; ruší-li slušnost neb chováli se proti zákonu, napomene jej předseda neb mu slovo odejme.
§. 25. Když nehlásí se žádný řečník více, nechá předseda hlasovati vstáním; je-li o většině pochybnost, hlasuje se ústně. Volby konají se lístky volicími. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů; jedná-li se o rozpadnutí spolku, zapotřebí dvou třetin hlasů.

Jaká práva mají údové?
§. 26. Každý úd má právo hlasovati ve valné hromadě, návrhy podávati, přání a stížnosti do reklamační knihy zapisovati, předsedu a 8 členů výboru voliti, sám do výboru volen býti; konečně účasten býti všeho, což spolek podniká.
§. 27. Mimo uvedených práv mají údové zpěváci ještě následující:
a/ voliti sbormistra, b/ činiti námitky proti kandidátu sbormistrem navrženému, c/ mají volný vstup k hudebním produkcím.
§. 28. Čestným údům přináleží veškerá práva.

Které povinnosti mají údové?
§. 29. Údové povinni jsou platiti příspěvky v §. 4. a 5. určené a přicházeti do valných hromad. Kdo na vyzvání dlužné příspěvky nezaplatí, přestává býti údem.
§. 30. Údové zpěváci zavázáni jsou mimo to navštěvovati pilně hudební cvičení a produkce. Kdo po třikrát do zkoušky nepřišel, budiž výborem k tomu vyzván; nenavštíví-li příští zkoušku, aneb neomluví-li se platně, přestává býti členem pěvců. Každý úd, jenž by svým chováním spolku na škodu byl, může býti k návrhu výboru ve valné hromadě vyloučen.

O sporech.
§. 31. Spory ve svazku spolkovém rozhodně soud rozhodčí. Soud skládá se z předsedy spolku a čtyř údů, z nichž každá strana volí dva. Většina hlasů rozhoduje a výrok jest neodvolatelný.

Co se stane při rozpadnutí spolku?
§. 32. Kdyby rozešel se spolek, připadne veškeré jmění školní knihovně vrahovské. Knihy buďtež zapsány do seznamu, a budiž připomenuto, odkud pocházejí.
Ve Vrahovicích dne 30. listopadu 1871.

Zpět

Stanovy
Obsah