Zpět

Stanovy
čtenářsko-pěveckého spolku "Moravan" na Vranově.


§ 1.
Jméno spolku jest: Čtenářsko-pěvecký spolek "Moravan" na Vranově. Jednací řeč jest česká.

§ 2.
Účel spolku jest: podporovati duševní i tělesné zájmy svých členů, buditi v nich snahy po vzdělání vůbec, vědeckém i průmyslovém, a pěstovati vzájemnost mezi nimi.

§ 3.
Účelu toho dosáhnouti se hledí: čtením poučných i zábavných knih a časopisů, přednáškami z oboru vědy, umění a průmyslu, života společenského, obsahu nepolitického, zařízením knihovny, pěstováním zpěvu, divadla, deklamací, řečnění, tělocviku, společenských zábav a výletů.

§ 4.
Hmotných prostředků k cíli tomu získá se jměním spolku, příspěvky členů, dary a čistými výnosy ze zábav.

§ 5.
Spolek skládá se ze členů činných, přispívajících a čestnýcj. Činným členem jest, kdo ku krytí spolkových výdajů 1 K zápisného a 30 h měsíčních příspěvků zapravovati bude. Členem přispívajícím stane se, kdo složiv 2 K, ještě měsíčně 30 h přispívá. Měsíční příspěvky členů činných a přispívajících může valná hromada změniti.
Čestným členem jest, jejž valná hromada pro jeho zásluhy o spolek většinou hlasů za takového uzná.

§ 6.
Každý člen má právo: výboru návrhy písemně i ústně podávati, valným hromadám spolku obcovati, v nich rokovati, návrhy činiti, hlasovati, voliti a volenu býti, místnosti spolku navštěvovati, knihy a spisy sobě vypůjčovati, do účtů spolkových nahlížeti a vůbec ve všech podnicích účastenství míti.

§ 7.
Členem přestává býti, kdo dobrovolně vystoupí, kdo po tři měsíce příspěvků nezaplatil, aneb kdo pro přestoupení stanov vyloučen byl. Vyloučený člen má právo z nálezu výboru pro své vyloučení odvolati se do 14 dní k valné hromadě.

§ 8.
Správa spolku svěřena jest výboru, který se ve valné hromadě prostou většinou hlasů zvolí; výbor sestává: z předsedy, jednoho náměstka, jednatele, pokladníka, knihovníka a dvou jiných výborů. Mimo to volí se čtyři náhradníci a dva revisoři účtů. Volba děje se lístky. Všecky funkcionáře volí výbor ze svého středu. Volba děje se každého roku v lednu a jednoroční platnost.

§ 9.
Řádnou valnou hromadu koná spolek každoročně v měsíci lednu a červenci. Tato rozhoduje ve všech záležitostech spolku se týkajících; zejména jí náleží zprávu o působnosti výboru, o stavu příjmů a výdajů, o stavu spolkového jmění, jakož i zprávu revisorů posuzovati a schvalovati, usnášeti se o změně stanov, řády jednací, knihovní a domácí ustanovovati. čas a program schůze oznámí se v místnostech spolkových nejméně 14 dní napřed a mimo to členové sezvou se oběžníkem.

§ 10.
Mimořádnou valnou hromadu může svolati výbor buď o své újmě aneb kdykoli za to třetina členů spolku žádá. V mimořádné valné hromadě rokuje se a usnáší jen o předmětech, za příčinou kterých svolána byla.

§ 11.
Výbor nastoupí úřad svůj hned po zvolení a úřaduje až do příští lednově valné hromady. Výboru jest konati každého měsíce jednu řádnou schůzi a mimo to sejde se, kdykoli toho nutnost spolku vyžaduje; způsobilým jest se usnášeti za přítomnosti nadpolovice členů. Jemu přísluší o všem, co se spolku týká, vyjma věcí valné hromadě vyhražené, uzavírati, tedy: opatřovati vzdělávací prostředky, přijímati členy, spravovati jmění spolku, bdíti nad pořádkem a kázní, vykonávati moc disciplinární ve spolku, sestavovati na základě stanov a valné hromadě předkládati k usnešení zvláštní řády: jednací, knihovní, domácí a jiné podobné. Člen výboru, který po třikráte po sobě bez řádného omluvení do výborové schůze se nedostavil neb povinnosti své nedostál, přestává býti členem výboru. Za něho povolá předseda do výboru náhradníka s největším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

§ 12.
Předseda aneb za nepřítomnosti tohoto jeho náměstek zastupuje spolek vnitř i na venek a podpisuje s jednatelem veškeré spisy a ohlášení, mají-li míti platnosti.

§ 13.
Valná hromada může se usnášeti za přítomnosti polovice členů. V případě nepostačitelného počtu členů odloží se valná hromada na čtrnáct dní, kteráž pak bez ohledu na počet přítomných členů oprávněna jest se usnášeti.

§ 14.
K platnému usnesení a k volbám při valných hromadách jekož i při schůzích výborových jest třeba prosté většiny hlasů. Při robnosti hlasů rozhoduje předseda.

§ 15.
Spolek smí užívati, kde toho třeba, spolkového razítka, praporu a odznaků shotovených dle názvu spolku v § 1. uvedeného.

§ 16.
Hra v karty jest ze spolkových místností naprosto vyloučena.

§ 17.
Vypukne-li z poměru spolkového mezi členy nějaký spor, vyvolí sobě každá strana tři členy do smírčího soudu; tito volí sobě prostou většinou hlasů sedmého za členů spolku za předsedu, kteří po bedlivém uvážení všci prostou většinou hlasů rozhodnou. Nemohou-li se o volbě předsedy dohodnouti, rozhoduje los. Z rozsudku smírčího soudu možno se odvolati k nejbližší valné hromadě.

§ 18.
Stanovy může změniti pouze valná hromada s dvěma třetinami hlasů přítomných členů. Každá změna stanov musí dopodrobna vypsána a ve zvláštním spise 14 dní před konáním valné hromady v místnostech spolkových vyvěšena býti.

§ 19.
Spolek se rozejde, jestliže tři čtvrtiny všech členů spolku ve valné hromadě na tom se usnesou. V případě rozejití se aneb úředního rozpuštění spolku připadne jmění spolkové obecní knihovně.

Čís. 15042.

Založení toho spolku podle obsahu předstojících stanov se ve smyslu § 9. zákona ze dne 15. listopadu 1867 ř. z. č. 134 dosvědčuje.

V Brně, dne 18. května 1888
Za c. k. místodržitele:      Winkler.

Zpět

Stanovy
Obsah