Zpět

Stanovy ženského vzdělávacího spolku "Světlá" na Vsetíně.


1. Jméno a sídlo.
Spolek nazývá se "Ženský vzdělávací spolek "Světlá" a má své sídlo na Vsetíně.
2. Účel.
Účelem spolku je:
a/ rozšiřovati vzdělání vhodné pro ženy a dívčí mládež,
b/ zařizovati a podporovati podniky dobročinné,
c/ pěstovati ušlechtilou společenskou zábavu.
3. Prostředky k tomu.
Za tím účelem bude spolek:
a/ pořádati přednášky se zvláštním zřetelem k zájmům žen, zařizovati knihovny a čítárny, výstavy ženských výrobků, běhy učebné pro mládež dívčí, odebírati časopisy;
b/ zařizovati a podporovati ústavy ku podpoře a vzdělání chudých, zvláště jejich dětí;
c/ pěstovati zpěv, hudbu, tělocvik, pořádati zábavy, slavnosti, koncerty, výlety.
Spolek může se za tou příčinou sdružiti s jinými podobnými ve svazky krajové a zemské.
4. Jmění spolku.
Potřebné peníze k tomu opatřují se zápisným a příspěvky členskými, výtěžkem z podniků spolkových, dary a sbírkami příležitostnými.
5. Členové.
Členové spolku jsou:
a/ zakládající, b/ přispívající, c/ činní.
Zakládajícím členem se stane, kdo jednou pro vždy složí hotově částku ustanovenou neb koho výbor za zvláštní zásluhy o spolek, uvedenou částku převyšující, takovým jmenuje.
Přispívající jsou ti, kteří ustanovený roční příspěvek platí.
Činní, kteří zapravivše zápisné, platí ustanovený poplatek měsíční a mimo to se zaváží k práci spolkové. Jimi mohou býti jenou paní a dívky.
Členem státi se může osoba, kterou výbor za člena přijal.
Členem býti přestává:
a/ kdo výboru ohlásí, že ze spolku vystupuje,
b/ kdo neplatě příspěvky byl výborem prohlášen za vystouplého,
c/ kdo pro hrubé porušení kázně neb cti spolkové výborem byl vyloučen.
6. Práva a povinnosti členů.
Každému členu přísluší stejné právo:
a/ voliti a volenu býti,
b/ účastniti se podniků a činnosti spolku a všech jeho výhod.
Povinností každého člena jest
a/ aby dbal všech ustanovení stanov, řádů a opatření výboru,
b/ aby platil příspěvky spolkové,
c/ aby pro rozkvět spolku působil.
7. Správa spolku.
Záležitosti spolku řídí valná hromada a výbor.
8. Valná hromada.
Řádná valná hromada schází se v lednu každého roku na vyzvání výboru, jež nejméně týden napřed i s pořadem jednání má být učiněno.
Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor, když toto pilnou potřebu shledá nebo kdykoli aspoň pětina členů o to žádá.
Valné hromadě přísluší:
a/ voliti výbor, jeho náhradnice a účetní dozorkyně;
b/ posuzovati a schvalovati činnosť výboru, zprávy jeho i dozorkyň účetních;
c/ usnášeti se o změně stanov, vykládati smysl jejich v pochybných případech;
d/ ustanoviti příspěvky členské a zápisné;
e/ rozhodovati o odvolání členů výborem vyloučených;
f/ usnášeti se o zrušení jednoty.
Valná hromada může se usnášeti za přítomnosti aspoň pětiny členů.
Volby dějí se hlasovacími lístky nadpoloviční většinou volících; na obecné usnešení mohou se volby konati hlasitým souhlasem.
Hlasování koná se zvednutím ruky a rozhoduje většina hlasů přítomných; při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedkyně.
9. Výbor.
Výbor skládá se ze starostky, která zastupuje spolek proti úřadům, její náměstkyně, jednatelky, knihovní, hospodyně a tří přísedících; k němu pojí se tři náhradnice.
K poradám svým schází se nejméně jednou za měsíc na pozvání starostky, po případě na žádost třetiny členů jeho.
Má-li se výbor platně usnášeti, je potřebí aspoň pěti členů. Přítomní usnášejí se prostou většinou hlasů, při rovnosti rozhoduje starostka.
Výboru přísluší:
a/ přijímati členy, je za vystouplé prohlašovati a vylučovati;
b/ svolávati valnou hromadu a ustanoviti k ní pořad jenání;
c/ sestavovati na základě stanov zvláštní řády;
d/ spravovati jmění spolkové.
Náhradnice povolá starostka do výboru, když některý člen výboru vystoupil, nebo prací ve výboru účastniti se nemůže. Náhradnice účastní se všech schůzí výboru a jeho jednání.
10. Poradní sbor.
Členy poradního sboru pánů volí výbor. Členové tito mohou býti vždy přítomni schůzím spolkovým, avšak mají jen právo poradní, nikoli hlasovací.
11. Spolkový rok.
Správní období roční počíná se 1. lednem a 31. prosincem.
12. Řeč jednací.
Řeč jednací ve spolku je česká.
13. Smírčí soud.
Veškeré spory mezi členy spolku, jakož i mezi výborem a členy vzniklé z poměru spolkového, porovnává smírčí soud, do něhož každá ze sporných stran volí po dvou členech, ti pak volí si předsedkyni. Když by však se nedocílilo shody, rozhodne los o osobě předsedkyně. Smírčí soud rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně. Z nálezu smírčího soudu nelze se odvolati.
14. Náležitosti listin spolkových.
Spolkem vydané a odeslané přípisy, oznámení a t. d. mají jen tehdy platnost, jsou-li podepsány starostkou (nebo její náměstkyní) a jednatelkou a opatřeny spolkovým razítkem.
15. Razítko spolkové.
Spolek užívá vlastního razítka s nápisem: "Ženský vzdělávací spolek Světlá na Vsetíně".
16. Zrušení spolku.
Spolek se rozejde, jestli že tři čtvrtiny všech členů spolku ve valné hromadě s tím souhlasí. Rozejde-li se spolek dobrovolně, aneb kdyby byl úředně rozpuštěn, připadne jmění jeho dívčí škole obecné a měšťanské na Vsetíně ku podpoře chudých žákyň.
17. Ustanovení zatímné.
Dokud není zvolen skutečný výbor, přijímá členy podepsaný výbor zařizující.
Vsetín, dne 1. února 1900.
Zařizující výbor:
F. Hanáková, Růžena Zbránková, A. Kreutzerová, Marie Goldefusová, Zajíčková Krista, J. Ocásková, M. Nekvindová, Lydia Pokorná, Klot. Porazilova, Marie Kirschnerová, R. Suczková, Bianka Václavková.
Čís. 5126
V Brně, dne 22. února 1900.
Založení tohoto spolku dle znění těchto stanov osvědčuje se ve smyslu § 9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 ř. z. č. 134 s podotknutím, že oprava ve čl. 13 jest authenticka.
Za c. k. místodržitele
Pillersdorf m. p.
(MZA Brno fond B 40/II karton 3877)

Zpět

Stanovy
Obsah