Zpět

Stanovy
čtenářsko-zpěváckého spolku
ve Vyškově


I.
Oddíl první.
Jméno účel spolku (§§. 1. 2.)

§. 1. Jméno spolku jest  H a n a.
§. 2. Účel pak jeho jest čtení, hovor a zábava společenská, pěstování zpěvu hudebního, obzvláště národního.

Oddíl druhý.
Údové spolku vůbec. (A) Sbor zpěvácký zvláště, a jeho působnost (B).

§. 3. Spolek tento obsahuje veškeré údy své, co čtenáře vůbec, členy však zpěv hudební provozující co sbor zpěvácký zvlášt.

A. Údové spolku vůbec.

Údové spolku (§§. 4-7), jich přijímání (§§. 8, 9,) povinnosti (§. 10), práva (§§ 11-13) a výhody (§§. 14-17) vystoupení a vyloučení ze spolku (§§. 18-21), rozepře mezi údy spolku (§§. 22).

§. 4. Všickni údové spolku rozdělují se:
a/ v zakladatele a čestné údy,
b/ v údy přispívající a pak
c/ v dočasné účastníky.
§. 5. Zakladatelem jest každý takový úd, který při vstoupení do spolku aspoň pět zlatých rak. čís. buď na jednou, neb během roku co základ do pokladnice spolkové složí, mimo to povinnosti údů přispívajících (§. 6.) koná.
Čestnými údy stanou se však toliko takoví příznivci, kteří značnými peněžitými neb jinými dary aneb také zvláštní spolku prospívajíc obětovností o rozkvět a povznešení spolku zásluhy si získali, - pak také osoby svou věhlasností známé, od kterých všeliké přízně pro zájmy spolku se nadíti lze - když je valná hromada na návrh výboru za takové vyhlásí a jim čestný diplom poselstvím spolku doručí.
§. 6. Údové přispívající jsou pak všickni, kteří ročně nejméně 2. zl. 40. kr. r. č. buďto na jednou a sice v měsíci září co začátku roku spolkového, nebo v měsíčních lhůtách po 20. kr. r. č. avšak vždy napřed, - na potřeby spolku k dosažení vytknutého účelu přispívají.
§. 7. Kdo na kratší čas, než na rok některých výhod spolku, jako navštěvování čítárny, neb čtení knih a časopisů účasten býti chce, může si zakoupiti pro dobu jednoho neb více měsíců trvající vstupní lístek do spolku za cenu, kterou valná hromada každoročně ustanoví.
§ 8. Všecky členy, tedy i účastníky dočasně přijímá správa čili výbor spolku (§. 44); kdož tedy do spolku vstoupiti chce, ohlásiž se v místnostech spolkových.
§. 9. Každý do spolku vstouplý zakladatel neb přispívající úd spolku zapíše jméno své do zápisné knihy spolkové. Podpisem svým vstoupí každý úd do svazku spolkového.
Čestní členové zapíšou svá jména po přijmutí diplomu buď sami, neb skrze své zplnomocněné zástupce.
Dočané účastníky spolku zapisuje tajemník po předešlém zaplacení určeného platu u pokladníka do zváštního oddílu knihy zápisné sám.
§. 10. Povinnost údův: Každý úd bez rozdílu povinen jest, svůj základ neb příspěvek v ustanovený čas (§§. 5-7.) napřed u pokladníka složiti, pořádek v místnostech spolku zařízený zachovati, a při veřejných zábavách zařízení jednotlivých údů výboru - jménem a v zájmu spolku jednajících - slušně šetřiti, časopisy a knihy vypůjčené v určitý čas odvésti a na pozvání výboru k valné hromadě se dostaviti.
§. 11. Práva zakládatelův a čestných údův spolku jsou mimo všechna níže uvedená práva a výhody údů přispívajících zvláště tyto:
Zakládatelé a čestní údové mohou výboru a valné hromadě předlohy a návrhy samostatně podávati, avšak musí každý takový návrh, o kterém se buď ve výboru neb valné hromadě jednati má - od navrhovatele písemně sestaven a od něho vlastnoručně podepsán býti.
Četní údové mohou ale také při zasedání výboru i v rokování o podaném návrhu se zúčastniti.
§. 12. Práva údů přispívajících bez rozdílu (§. 3.) jsou: předlohy a návrhy valné hromadě podávati, ve valné hromadě rokovati a hlasovati, do výboru volenu býti, i v jeho protokoly nahlédnouti. Návrh úda přispívajícího pro valnou hromadu musí též písemně sestaven, vlastnoručně podepsán a nejméně od desíti jiných též podepsaných spoluúdů podporován býti.
§. 13. Dočasní účastníci spolku mají jen právo užívati výhod spolkových, při přijetí a zápisu u tajemníka jim oznámených.
§. 14. Zakládatelé a čestní údové mají vždy a všude tu výhodu, že se jim předstup a přednost od ostatních údů a úcty ponechá, a že k veřejným provozováním každý zakládatel a čestný úd co takový 1 lístek vstupní zdarma (co přispívající §. 15. taktéž jeden, tedy v celku dva) obdrží.
§. 15. Každý přispívající úd má tu výhodu, čítárnu spolkovou navštěvovati, listy (časopisy) a spisy vyložené buď tam čísti neb předešlá čísla časopisu a knihy v pohotovosti jsoucí v určitých a v čítárně písemně vyhlášených hodinách od knihovníka čili listovního vypůjčovati, pokuď se dle pravidel od listovního mu sdělených zachová.
Venkovští spoluúdové mohou časopisy vyčtené tak i knihy v pohotovosti se nalézající v tom pořádku, jek se ohlásí - ku čtení si vypůjčiti.
Každý přispívající úd může u všech od spolku zařízených besedách sám i s manželkou a vlastními dětmi za poloviční vstupné se súčastniti.
K veřejným provozováním dostane jeden lístek vstupní zdarma.
§. 16. Všickni údové spolku bez rozdílu mohou osoby cizé, co hosty do místností spolkových přivésti, musí je však do knihy cizích podepsati dáti.
Návštěva hostů těch nesmí však dobu osmi dní překročiti, kromě kdyžby co dočasní účastnící do spolku přijmouti a zapsati se dali.
§. 17. V místnostech spolkových jest také i zvláštní kniha pro stížnosti a přání údův položena. Do té knihy může každý člen spolku (i dočasní účastníci) svá přání neb své stížnosti v záležitostech spolkových v krátké cestě správě spolku (výboru) ve známost uvésti, musí ale své přání aneb svou stížnost vlastnoručně podepsati. Na nepodepsané nevezme se ohled.

Výstup a vyloučení ze spolku.

§. 18. Údem spolku vůbec přestává být:
a/ kdo po oznámení u výboru řádně vystoupil (§. 19.);
b/ kdo od výboru vyloučen byl za příčinou neplacení příspěvků (§. 20.);
c/ kdo k návrhu od valné hromady (§. 21.) ze spolku vyloučen byl.
§. 19. Řádný výstup zakládatelů a přispívajících údův oznámen býti musí výboru nejméně před koncem spolkového roku (tedy v měsíci červenci), jinakby se za to mělo, že kdo takovým způsobem a v uvedené době svůj výstup byl neoznámil, i na rok následující spolku přináležeti chce.
§. 20. Kdo ze zakládatelův a z údů přispívajících, byv upomínán, příspěvek roční v ustanovených lhůtách (§. 6.) nezapravil, může od výboru koncem roku spolkového ze spolku vyloučen býti.
§. 21. Pro jiné příčiny, za kterými by výbor spolku uznal, by úd čest a důstojnost spolku rušící ze svazku spolkového vyloučen byl, může jedině valná hromada vyloučení takového úda vyřknouti.
Vyloučení se v zápisní knize údův u jména vyloučeného úda zaznamená.
§. 22. Rozepře mezi údy spolku ze svazku spolkového vzešlé rozhodne vždy soud smírčí, sestavený ze členů spolku.
K sestavení takového soudu volí každá strana jednoho a tito sami vyvolí třetího co předsedu.
Kdyby se neshodli ve volbě, určí se losem, která ze dvou od nich navrhovaných osob soudu předsedati má.
Většina hlasů pak rozhoduje.
Od výroku soudu smírčího nestává žádného odvolání se, ani žádné žaloby k soudu řádnému.

B. Sbor zpěvácký zvláště a jeho působnost.

Údové sboru (§. 23.), jich přijímání (§. 24.) povinnosti (§. 25, 26.), práva (§. 27.), výhody (§. 28.), vystoupení a vyloučení (§§. 29-31), škola zpěvácká (§§. 32, 33.)

§. 23. Údové spolku, kteří k tomu vůli a potřebnou umělost ve zpěvu hudebním mají, tvoří ve spolku zvláštní oddíl, co sbor zpěvácký s ředitelem svým neb jeho náměstkem v čele.
§. 24. Členem sboru zpěváckého může tedy býti každý úd spolku, který řediteli sboru dokáže, že tolik zpěváckých schopností a vědomostí má, co jich působnost ve zpěvu vícehlasém požaduje.
Taho pak ředitel do sboru zpěváckého přijme, a ve zvláštní seznam zapíše.
§. 25. Údové zpěváckého sboru shromažďují se řádně v místnostech od správy spolku objednaných jednou v týdni ke cvičení se ve zpěvu hudebním (podle not), avšak nejen proto, aby k vlastnímu prospěchu v zpěvu hudebním vůbec se vzdělali, nýbrž také aby pro veřejná zpěvní a hudební provozování, besedy a zábavy, jakéž spolek k dosažení účele svého (§. 2.) uspořádá, se připravili.
§. 26. Členové zpěváckého sboru se na svou čest zavazují, týdenního cvičení pilně navštěvovati, ve všech od spolku zařízených provozováních se súčastniti a svědomitě spolu působiti, ustanovení sboru zpěváckého se týkající, jakož i potřebná nařízení ředitele sboru neb jeho náměstka se slušnou šetrností zachovati.
§. 27. Sbor zpěvácký (§. 23.) může jen s dorozuměním a svolením správy spolku provozování uspořádati, a pozvání k spolupůsobení při jiných besedách přijmouti.
§. 28. Členové sboru zpěváckého mohou, jestli skutečně při besedě neb veřejném provozování spolu oučinkují, výhody, které jim co údům přispívajícím dle (§. 15.) přináleží, na jinou osobu přenésti.
§. 29. Dobrovolné vystoupení ze sboru zpěváckého stane se oznámením ústním neb písemným u ředitele sboru.
§. 30. Kdoby sboru zpěváckému jsa členem jeho nečest působil, pořádek a svornost ve sboru rušil, toho může správa spolku ze sboru zpěváckého na návrh ředitele vyloučiti, když s návrhem tím polovice údů sboru souhlasí.
§. 31. Kdo ze sboru zpěváckého vystoupil (§. 29.) neb vyloučen byl (§. 30.) nepřestává proto údem spolku býti, jestli jinak povinnostem údů vůbec (§§. 6-10) zadost činí.
§. 32. Aby spolek budoucně nových zpěváků nabyl, a i mládeži poskytla se příležitost v tomto oboru se vzdělati, bere ředitel mimo §. 25. na sebe i tu povinnost týhodně dvě hodiny zpěvu učiti údy spolku.
§. 33. Navštěvovatelům zpěvácké školy nezabraňuje se cvičením sboru zpěváckého přítomnu býti, zakazuje se ale bez dovolení ředitelstva ve zpěvu samém se zúčastniti.

Oddíl třetí.

O správě čili řízení spolku.
A. Správa spolku vůbec.

Výbor (§. 34.), volba výboru (§. 35), předsedy spolku a ředitele sboru (§. 36), ustanovení úřadníků (§. 37), náměstka ředitele sboru (§. 38), oznámení výsledků těchto voleb a ustanovení (§. 39.), úřady, že se vykonávají bez platu a kdy za plat (§. 40.), sezení výboru (§§. 41-43.), působení výboru (§§. 44-46.), jeho povinnost (47.), svolání valné hromady (§. 48.), doplnění výboru (§. 49.)

§. 34. Správa spolku vůbec svěřena jest výboru sestávajícího z dvanácti údů neb členů.
§. 35. Členové výboru volí se začátkem každého spolkového roku od valné hromady absolutní většinou hlasův na celý rok ze všech ku přijetí volby oprávněných údů (§§. 1, 12.).
§. 36. Z dvanácti údů pro výbor vyvolených volí pak valná hromada, absolutní většinou hlasů, předsedu spolku a ředitele sboru.
§. 37. Výbor vyvolí po úplném sestavení svém před ukončením valné hromady pro obstarání prací a řízení spolku ze svého středu potřebné úředníky, rovněž na celý rok a sice:
a/ náměstka předsedy čili místopředsedu,
b/ tajemníka, předsedovi neb jeho náměstkovi k ruce,
c/ pokladníka,
č/ hospodáře spolku
d/ listovního a knihovníka,
e/ dozorce pro knihovnu, a
f/ dva jednatele co příručí pokladníka a hospodáře.
§. 38. Náměstka ředitele sboru zpěváckého ustanovuje ředitel sboru, v dorozumění s výborem z členů sboru zpěváckého.
§. 39. Výsledek těchto voleb a ustanovení ve výboru ohlásí předseda spolku všem ve valné hromadě přítomným údům.
§ 40. Všickni členové výboru zastávají úřady své, co hodnostáři bez platu; kdyby ale spolkové jmění k tomu stačilo, má výbor právo pro ředitele sboru zpěváckého za týhodní cvičení členů téhož sboru ve zpěvu - pak pro listovního za jeho mnohočetnou práci peněžitou odměnu ustanoviti, toto ustanovení nejbližší valné hromadě k zvláštnímu schválení oznámiti.
§. 41. Výbor shromážďuje se řádně na vyzvání přednosty k poradě o všech záležitostech jemu příslušících v první polovině každého měsíce.
Starosta však může svolati výbor i mimo ten čas, když to buĎ sám, nebo na výslovné přání jiných údů výboru za potřebu uzná, jako i když za příčinami sboru zpěváckého se týkajícími od ředitele sboru o to požádán byl.
§. 42. K platnému usnešení jest zapotřebí přítomnosti nejméně osmi členův, i tu pak rozhoduje většina hlasů.
Jsou-li hlasy rovné, rozhoduje hlas předsedy; protož musí starosta neb jeho náměstek každému sezení přítomen býti.
Kdyby však při zasedání ani jeden ani druhý zúčastniti se nemohl, vyvolí tedy pro to zasedání výbor předsedu z přítomných členů.
K platnému usnešení v záležitostech sboru zpěváckého, zapotřebí přítomnosti ředitele sboru.
§. 43. O každém sezení výboru vede se protokol, kterýžto se podepíše ode všech přítomných členů výboru. Protokol ten vede tajemník starostův, neb jednatel spolku, kterého starosta k tomu ustanoví.
Protokoly sezení výborových starostův tajemník po celý rok spolkový u sebe přechovává, a každý úd přispívající má právo do nich nahlédnouti. (§. 12.)
§. 44. Výbor přijímá nově vstupující údy (zakládatele, údy přispívající, účastníky dočasné) do spolku (§. 8.), navrhuje valné hromadě čestné údy (§. 5.), vyhotovuje a doručuje jim čestné diplomy a oznamije jejich jména v nejbližší valné hromadě.
Výbor přijímá dále a sice skrze hospodáře svého (§. 54.) pro účel spolku věnované dary od údů neb jiných příznivců, vede o nich zvláštní výkaz, a vyslovuje dárcům díky spolku buď ústně neb dle okolností písemně.
§. 45. Výbor spravuje a řídí všecky záležitosti spolku, které vymíněny nejsou valné hromadě; on objednává a obstarává prostředky k dosažení účele spolku potřebné; opatřuje noviny a knihy, zařizuje:
a/ ročně jedno veřejné provozování sboru zpěváckého,
d/ dvě besedy a
c/ vyzívá k příležitostným provozováním k. p. při slavnostech církevních a spolku jinak se dotýkajících.
§. 46. Výbor uděluje jednotlivým svým členům, mezi něž správa spolku zvlášť (B. §§. 50-57.) rozdělena jest, naučení ku provedení jim svěřených úřadů spolkových potřebná, on ustanovuje odměny přo ředitele sboru zpěváckého a listovního (§. 40.) přijímá osoby pro obstarávání služeb spolkových, ustanovuje jich platy a propouští je.
§. 47. Ve všem a všude jest ale výbor povinen, nad zachováním stanov spolku bdíti a uzavření valné hromady vykonávati.
§. 48. Dále jest výbor povinen v ustanovený čas a sice: v oktávě sv. Cyrilla a Metoděje a ve svátek sv. Václava valnou hromadu svolati; v první návrh o rozpočtu pro budoucí spolkový rok předložiti, v druhé zprávu o své činnosti podati, a roční účty složiti.
Rozpočet a účty mají však nejméně 14 dní před sestoupením valné hromady v místnostech spolkových vyloženy býti, aby každému údu bylo v ně nahlídnouti.
§. 49. KDyby v běhu roku některý člen výboru úmrtím neb za jinou příčinou ubyl, povolá výbor dle posledních volebních listin onoho úda spolku, který po posledním členu výboru nejvíce hlasů obdržel. Máli však více údů stejnou většinu hlasů, rozhodne se tedy losem, kdo na uprázdněné místo do výboru vstoupne.

B. O správě spolku zvláště.

Předseda a místopředseda spolku (§. 50.), ředitel sboru zpěváckého a jeho náměstek (§. 51.), tajemník (§. 52.), pokladník (§. 53.), hospodář (§. 54.) spolku, listovní a knihovník (§. 55.), dozorce nad knihovnou (§. 56.), dva jednatelé (§. 57.), valná hromada (§. 58.).

§. 50. Předseda spolku stojí v čele celého spolku, zastává jej u všech jednáních s veřejnými úřady, a soukromými osobomi, povolává výbor ke schůzkám i mimořádným (§. 41.), předsedá výboru tak i valné hromadě, řídí rokování a hasování, oznamuje výsledek voleb (§. 39.) a pečuje při tom o zachování pořádku.
Valnou hromadu povolává sice (§. 48.) výbor společně s předsedou; avšak jest i předseda ve zvláštních pádech oprávněn mimořádnou valnou hromadu povolati.
Předseda bdí nad tím, aby se stanovy zachovaly a usnešení valné hromady i výboru vykonávala; předseda dohlíží na spolkovou pokladnici, vydává poukázky na vydání spolku (§. 53.) a prohlíží buď osobně aneb skrze náměstka svého a členem výboru k tomu ustanoveným pokladníku oučty, vyhotovuje skrze tajemníka svého (§. 52) všechny spolkové listiny, spisy a dopisy, a podpisuje jich s ním.
Předsedu zaneprázdněného zastává v předstojícím náměstek jeho.
§. 51. Ředitel sboru zpěváckého zkouší ony, kteří by do sboru zpěváckého vstoupiti chtěli, a schopné přijímá (§. 24). On cvičí ku provozování určené skladby a připravuje jich provozování (§. 25.), a ustanovuje zpěváky k provedení samozpěvů.
Při provozování samém řídí vše, co se hudební části týče. On je povinen, návrhy programů pro každé provozování vypracovati a výboru ku schválení předložiti.
Jemu přísluší o koupi hudebnin výboru návrhy činiti.
Škola zpěvácká viz §§. 32 33.
Náměstek ředitele sboru zpěváckého jest povinen, tohoto na jeho požádání ve správě artistické podporovati.
§. 52. Tajemník podporuje starostu neb jeho náměstka v jeho úřadě, on přijímá z rukou starosty všeliké spisy a dopisy spolku došlé, taki protokoly v zasedání výboru sepsané k vyřízení dle návodu starosty neb usnešení výboru.
Tajemník jest oprávněn dopisy spolku došlé v nepřítomnosti starosty neb jeho náměstka otvírati, a co pilného vyříditi, povinen však jest předsedovi co nejdřív o tom zprávu dáti.
Tajemník vyhotovuje též tak všelijaké od spolku na úřady a soukromé osoby, písemná pozvání, diplomy čestným údům (§. 9); on obstarává s pomocí jednatele spolku (§. 57. a) potřebné přepisy na čisto, podepisuje se starostou neb jeho náměstkem veškeré spolkové listiny a spisy, vede podací a výpravní protokol, tak též i pamětní a zápisní knihu (§. 9.) pro členy spolku vůbec.
Vyřízené spisy a listiny odevzdává pak dle abecedního obsahu srovnané listovnímu (§. 55.) k uschování v místnostech spolkových.
Ke konci roku sestaví tajemník zprávu o činnosti spolku.
§. 53. Pokladník přijímá docházející příspěvky a jiné příjmy. - Jemu náleží s přiděleným jemu jednatelem (§. 57 a) co jeho protiklíčníkem zachránění všech spolku náležejících peněz, jakož všech se jich týkajících listin a důkazů.
Pokladník kvituje na peníze obdržené, a vyplácí toliko na písemné poukázky od předsedy neb jeho náměstka vystavené za spolek potřebné peníze.
Menší výplaty může si pokladník od přijímatele na poukázce potvrditi dáti, na větší pak, kolku podléhající výnosy, řádnou kvitanci žádati. Poukázky na výplaty za knihy objednané musí býti od listovního a knihovníka, za hudebniny pro sbor zpěvácký od ředitele sboru spolu podepsané.
Výplaty 20 zl. r. č. převýšující může předseda spolku jen s povolením výboru a dle zvláštního do protokolu vzatého usnešení, poukázati.
Podobné poukázky musí předseda, tajemník a jeden člen výboru podepsati.
Pokladník jest povinen, o všech příjmech a vydáních pořádné knihy vésti, měsíčně výboru účty skládati, předsedovi účty kdykolvěk k nahlídnutí (§. 50.) předložiti, a ku konci roku valné hromadě zprávu o účtech podati.
Všechny zprávy o účtech musí opatřeny býti podpisy přednosty, tajemníka, pokladníka a ještě jednoho člena výboru.
§. 54. Hospodář spolku řídí uspořádání a ozdobení místností spolkových i také k veřejným provozováním a besedám určených, udržuje pořádek a vede dohlídku v nich; on má péči o nábytek, nářadí a o jiné domácí potřeby; dohlíží k sluhům od výboru (§. 46.) přijatým, a vede inventář o nýbytku a jiném spolkovém majetku mimo literní a hudební.
K obstarání písemných prací jest mu k ruce přidělen druhý jednatel.
Přijímání darů viz §. 44.
§. 55. Listovní a spolu knihovník obstarává předklacení časopisů, sbírá je v čítárně, vydává venkovským spoluúdům (§. 15.) a schraňuje všechny časopisy, knihy a hudebniny spolku.
On obstarává koupi a vazby spolkových kněh, sestavuje o nich jako i o časopisech a hudebninách seznamy, a kolkem spolu je poznamenává. Řediteli sboru zpěváckého připravuje hudebniny k cvičení a provozování ustanovené, obstarává opisy a otisky jejich.
Listiny jemu od tajemníka odevzdané přijímá (§. 52.) a do zvláštního oddělení knihovny vloží. Místním údům spolku i venkovským vydává listovní kromě místností spolkových jen proti obdržovacímu lístku přijímatele; vede o půjčování tomto zvláštní seznam a čas ponavrácení určuje, jak i o tom údy poučuje (§. 15.).
§. 56. Dozorce nad knihovnou nehlíží měsíčně do onoho seznamu, který listovní a spolu knihovník o vydání časopisů, knih a hudebnin vede (§. 55.), uzavře z vložených ubdržovacích lístků a v knihovně se nacházejících kněh, časopisů a hudebnin, v jakém pořádku literní a hudební jmění spolku nachází. Ku konci spolkového roku o stavu majetku toho výboru a valné hromadě správu podá.
§. 57. Jednatelé spolku jsou dva:
a/ jednatel první k pokladníku co příručí přidělený zachraňuje s nim všeliké peníze spolkové, jejich listiny a důkazy, a jest protiklíčníkem jeho (§. 53.)
On obstarává vstupní lístky pro besedy a provozování potřebné, rozesílá pozvání údům spolku i neúdům; on pomáhá také i tajemníku (§. 52.) přepisy spolkovýcj dopisů zhotoviti.
b/ Jednatel druhý hospodáři spolku přidělený pomáhá tomuto (§. 54.) v písemných pracích, také má na starosti knihu pro stížnosti údů, která v místnostech spolku vyložena a na každé straně od něho spolu podepsána býti musí.
Jednatelé vedou také protokoly sezení výboru (§. 43.) když jich předseda spolku neb jeho náměstek k tomu ustanoví.
§. 58. Valná hromada bude se odbývati každého roku dvakrát.
Předseda jest povinen v dorozumění s výborem v měsíci červenci a to sice v oktávě sv. Cyrilla a Metoděje po prvé, a v den svatého Václava po druhé, valnou hromadu povolati (§. 48.)
Povolání se děje ve dvou týdenních schůzkách před valnou hromadou.
Předseda jest oprávněn, ve zvláštních pádech i beze svolení výboru, mimořádnou valnou hromadu na ten samý způsob svolati.
Valné hromadě vymíněny jsou následující předměty:
a/ volba členů výboru, předsedy a ředitele sboru zpěváckého (§. 35.),
b/ přijímání do spolku údů čestných (§. 5.),
c/ určení platu pro dočasné účastníky za užívání výhod spolkových (§. 7.),
č/ vyloučení ze spolku údů čest a důstojnost jeho rušících (§. 21.),
d/ schválení od výboru pro ředitele sboru zpěváckého a listovního ustanoveného platu (§. 40.),
e/ přijímání návrhu rozpočtu pro budoucí spolkový rok, též účtů ročních a zpráv o činnosti spolku (§. 43.),
f/ změna stanov,
g/ jednání a usnešení o rozpuštění spolku.
Při hlasování rozhoduje absolutní většina hlasů přítomných. - K docílení usnešení platného zapotřebí jest ořítomnosti polovičky všech údů spolku (§. 11, 12).
Jen když se jednati má o rozpuštění spolku, musí na nejméně dvě třetiny všech údů přispívajících přítomny býti.

Oddíl čtvrtý. Jmění spolku (§. 59.) a vynaložení jeho (§. 60.)

§. 59. Jmění spolku pozůstává:
a/ z příspěvků údů přispívajících a zakládatelů,
b/ z příjmů od veřejných provozování a beseda,
c/ z darů a jiných příjmů,
č/ z předmětů, kněh, hudebnin a časopisů buď od spolku zbudovaných neb od dobrodinců podosáhnutých.
§. 60. Příspěvky, jenž ročně spolku docházejí, vynaloží se na zapravení útrat a nákladu spolku. Roční nadbytek se co kapitál uloží, a úroky z něho k zapravení potřeb spolkových obrátí.

Oddíl pátý.

Odloučení se sboru zpěváckého od spolku (§. 61.), aneb čtenářů od sboru zpěváckého (§. 62.), a rozpuštění spolku vesměs (§. 63.).


§. 61. KDyby jednou sbor zpěvácký samostatným se státi, a od čtenářsko-zpěváckého spolku se odděliti chtěl, připadlo by jmění pozůstávající z peněz, kněh, časopisů, obrazů a světničního nábytku, odboru čtenářskému; a jen věci hudby a zpěvu se týkající ponechaly by se sboru zpěváckému. §. 62. Měl-liby ale jednou odbor čtenářův se rozpadnouti a jen sbor zpěvácký pozůstati, tu opět připadly by věci zpěvu a hudby se týkající sboru zpěváckému, peníze ale a nábytek připadly by co nadání zdejšímu měšťanskému špitálu (§. 63.) §. 63. Kdyby celý spolek se rozejíti aneb rozpustiti měl, připadlo by celé zbývající jmění ve způsobě nadání zdejšímu měšťanskému špitálu u sv. Anny, s tou výminkou, aby jen tamotní špitálníci a špitálnice doživotně užitek z něho stejným dílem potahovati mohli.

Ve Vyškově, na den sv. Václava dne 28. září 1863.

Jan Spatinka,
prozatímní předseda.
Matěj Sedláček Martin Lohrek
Tomáš Souček Karel Olad
Josef Hohn Jan Lang
František Navrátil Jan Vavreczka
František Jachimek


Zpět

Stanovy
Obsah