Zpět

Stanovy pěvecko-hudební jednoty “Lumír” ve Zdounkách. [založen 1889]


Jména o sídlo spolku:
§. 1. Spolek nazývá se “Pěvecko-hudební spolek Lumír” má své sídlo ve Zdounkách.
O účelu a prostředcích.
§. 2. Účelem spolkovým jest: pěstiti zpěv vlastenecký, kostelní, zábavní, pokud možno i umělecký, střídati neb o sobě prováděti výkony hudební v mezích právě vytčených a zaříditi hudební školu.
§. 3. Účelu toho domáhati se bude spolek prostředky, jimiž jsou: členské příspěvky, dobrovolné dary, výtěžek zábav, produkcí hudebních, divadelních představení, veřejných přednášek z oboru literatury hudební a podob.
Členové spolku.
§. 4. Členové spolku jsou:
a/ čestní, kteří po návrhu výboru pro zvláštní zásluhy o účel jednoty jmenuje valná hromada
b/ činní, jejichž výkony nahražují členské poplatky
c/ přispívající, kteří na účel jednoty věnují roční příspěvek, který od případu k případu určuje valná hromada.
Členové pod a/ b/ uvedení mohou zároveň dle vůle své členy přispívajícími býti.
§. 5. O přijetí členů činných rozhodne výbor po návrhu sbormistrově, o přijetí členů přispívajících vyhraženo toliko výboru rozhodovati.
Práva a povinnosti členů:
§. 6. Každý člen má právo voliti neb volenu býti, hlasovati, návrhy činiti, do účtů a protokolů spolkových nahlížeti.
§. 7. Členem přestává býti, kdo vystoupení své oznámí písemně neb ústně výboru, kdo z činných členů třikrát po sobě bez omluvy do zkoušek se nedostaví, neb kdo z členů přispívajících po vyzvání spolkového poplatku do konce roku neodvede.
O správě spolku:
§. 8. Spolek spravují: valná hromada a výbor.
§. 9. Řádná valná hromada vybývá každého roku v prosinci. Mimořádnou valnou hromadu svolati může předseda, uzná-li toho potřebu kdykoliv, svolati ji však musí, žádá-li toho 1/4 členů spolkových.
§. 10. V obor působnosti valné hromady náleží:
a/ posouditi zprávy: jednatelskou, účetní a revisorův a v případě souhlasu schváliti
b/ voliti výbor, sbormistra a dva revisory pro příští spolkový rok
c/ měniti stanovy
d/ jmenovati výši poplatku spolkového
f/ usnášeti se o rozchodu spolku.
§. 11. Aby se ve valné hromadě platně usnášeti mohlo, potřebí přítomnosti 2/3 členů. Nesede-li se v určený čas tolik členů, svolá se nová valná hromada a v ní jedná se bez ohledu na počet členů přítomných. Platná usnešení přijímají se nadpoloviční většinou hlasů; roven-li počet hlasů, rozhodne hlasem svým předsedající.
§. 12. Výbor skládá se ze šesti členů činných, dvou členů přispívajících, sbormistra a správce školy hudební.
§. 13. Členové výboru zvolí ze sebe: předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka, hospodáře a archiváře na dobu jednoho roku. Rovněž výboru přísluší voliti správce školy hudební. Předseda, sbormistr, jednatel a archivář voleni buďte z členů činných, ostatní hodnostáři ze členů činných nebo přispívajících.
§. 14. Výbor může se platně usnášeti, přítomni-li jsou aspoň 4 členové. Nedostaví-li se některý člen výboru třikrát po sobě bez omluvy do schůzí výborových, považuje se za vystouplého z výboru a členové výboru zvolí místo něho náhradníka z ostatních členů spolkových.
§. 15. Výbor usnáší se prostou většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedův.
§. 16. Výbor obstarává běžné záležitosti, spravuje jmění spolkové, ustanovuje domácí řád jakož i jednací řád, učební plán pro školu hudební, nad níž mu vrchní dozor přísluší. Rovněž přísluší výboru sestavovati programy spolkem pořádaných zábav, k nimž může voliti pořadatele. Výbor přijímá také nové členy a podává každého roku zprávu o své činnosti.
§. 17. Předseda řídí veškerou činnost spolkovou: svolává schůze, předsedá jim, podpisuje s jednatelem listiny spolkové a zastupuje spolek na venek. Místopředseda zastupuje předsedu, je-li tento nepřítomen neb zaneprázdněn. Jednatel obstarává písemné práce, pokladník záležitosti peněžní; hospodář má na starosti inventář spolkový, archivář spravuje spolkový archiv hudební a divadelní. Sbormistru přísluší řízení zpěvu a hudby jakož i volba vhodné látky ku cvičením a produkcím.
Ustanovení závěrečná:
§. 18. Spory vzniklé mezi členy z poměru spolkového vyřizuje bez dalšího odvolání smírčí soud, do něhož každá sporná strana vysílá dva důvěrníky, kteří zvolivše pátého předsedou, většinou hlasů o sporu rozhodne.
§. 19. Oznámení spolková činí výbor veřejnými listy nebo pomocí oběžníků.
§. 20. Jednací řeč spolková jest česká; změna tohoto ustanovení jest zároveň zrušením spolku.
§. 21. Výbor vyloučiti může ze spolku člena, který proti účelu spolkovému pracuje.
§. 22. Má-li spolek přestati, rozhoduje zvláštní za tím účelem svolaná valná hromada, v níž ku platnému usnesení potřebí 2/3 hlasů přítomných.
§. 23. Kdyby se spolek rozešel, usnese se poslední valná hromada o veškerém jmění spolku prostou většinou hlasů přítomných.

Zpět

Stanovy
Obsah