Zpět

Tasovice (soudní okres Kunštát, okresní hejtmanství Boskovice)


Čtenářsko pěvecký spolek Svatopluk

Stanovy ze dne 28.9.1875 byly potvrzeny místodržitelstvím 23.12.1875, změněny 2.4.1880.
Počátkem století činnost spolku utichla, ze spolkového katastru byl vymazán v létě roku 1912.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;
                   B 13 fasc. 140;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah