Zpět

Těšnovice (soudní okres Kroměříž, okresní hejtmanství Kroměříž)

Čtenářsko-pěvecký spolek sv. Cyril

Spolkové stanovy ze 14.2.1870 byly místodržitelstvím schváleny 25.2.1870 pod č. j. 3153

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 473d Spolkový katastr Kroměříž;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah