Zpět

Třebíč (soudní okres Třebíč, okresní hejtmanství Třebíč)

Měšťanská beseda Měšťanská beseda

Počátky Besedy sahají podle literatury až do doby po revolučním roce 1848. Spolek dokonce na jaře 1850 vznikl, ale kvůli nepříznivým podmínkám, zejména politickým, během dvou let zašel na úbytě. Ke vzkříšení spolku došlo již do roka po Říjnovém diplomu.
Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.10.1861 pod č. j. 27 566.
Koncem století činnost ochabla natolik, že 4.12.1898 musel být spolek obnoven. Předsedou na přelomu století byl JUDr. Julius Kofránek, 1911 (-1918-) Jan Pochop, místopředsedou 1905 Karel Kořínek, 1908 Jan Pochop, 1911 Antonín Jakubec, 1912
(-1926) Julius Männchenn, jednatelem 1905 Jan Jelínek, 1906 Jan Karásek, 1908 Viktor Lorenz, 1910 Milan Kubeš, 1912 (-1923) Adolf Kovařík. Beseda dlouhá léta spolupracovala zejména s dívčím pěveckým spolkem Vesna, a to nejen po stránce pěvecké či ochotnické (mnoho rodin mělo v těchto spolcích své své zástupce obého pohlaví), ale zejména poskytováním všestranné podpory, aby dostála svému cíli - šířit kulturu v co nejširších vrstvách obyvatelstva. Ze sbormistrů Besedy jsou nejznámější František Procházka a Jindřich Jan Strniště.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Třebíč;
SOkA Třebíč fond OkÚ Třebíč kn. č. 67 Spolkový katastr okres Třebíč 1895;
Janák Jan, Třebíč. Dějiny města I, II. Brno 1981;
Urban, Otmar: Kapitoly z ději hudby v Třebíči. Příloha Kulturního zpravodaje města Třebíče 1973 - 1978, s. d.


Spolky v Třebíči
Obsah