Zpět

Tuřany (něm. Turas, soudní okres Brno-okolí, okresní hejtmanství Brno)

Dělnická vzdělávací beseda Havlíček

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v červnu roku 1899 pod č. j. 28 503.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436c Spolkový katastr okresu Brno-okolí

Obsah