Zpět

Tvrdonice (něm. Turnitz, soudní okres Břeclav, okresní hejtmanství Hodonín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Sušil

Spolkové stanovy z 3.1.1869 byly místodržitelstvím schváleny 2.4.1869 pod č. j. 19 455.
Spolek se rozešel již v roce 1876.

Prameny a literatura:

MZA fond B 12 fasc. 134;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah