Zpět

Václavovice (něm. Wenzelsdorf, soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov, dnes MČ Bedihošti)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.7.1903 pod č. j. 34 179.
Spolek byl činný ještě po 2. světové válce.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah