Zpět

Valašská Polanka (soudní okres Vsetín, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí)

Hospodářská besídka

Stanovy schválilo místodržitelství 19.3.1907 pod č. j. 15 390.
Ustavující valná hromada se konala 3.4.1907, byl při ní zvolen předsedou Jiří Žák (1910 rolník Josef Kašpar).
Podle Stanov byly zájmy členů spolku velmi široké:
§ 2. Účelem spolku jest pěstovati, hájiti a podporovati veškeré zájmy hospodářské a hospodářského průmyslu svého místa a okolí v celém rozsahu a ve všech odvětvích.
§ 3. Prostředky, jimiž se spolek účelu svého domáhá: ... k/ pořádá zábavy ušlechťující, divadelní hry, pěstuje zpěv a hudbu."

Prameny:

SOkA Vsetín fond OkÚ Vsetín 1909-1945 sign. XI/158-A-2 karton 92

Obsah