Zpět

Velké Hostěrádky (soudní okres Klobouky, okresní hejtmanství 1850-1855, 1868-1938 Hustopeče,
1855-1868 Klobouky)

Čtenářsko-pěvecký spolek Metoděj

Spolkové stanovy z 27.11.1887 byly místodržitelstvím schváleny 19.12.1887 pod č. j. 37 100.
V žádosti z 27.11.1887 je potřeba zřízení spolku odůvodněna mimo jiné: V posledních dobách jeví se ve zdejší obci vždy patrněji zhoubné účinky kořalečnictví a následkem toho zadlužování a klesání hmotné i mravní. I v tom ohledu by pěstování čtení mravně zábavného a zpěvu náboženskonárodního ve spolku dobře působilo, ano by poznáváním zábavy ušlechtilejší zmáhání se moru kořalečního aspoň zmírňováno bylo ...
Dne 19.1.1888 podal předseda spolku Josef Svoboda, místopředseda Jan Šebesta, pokladník František Prokop, hospodář Josef Vysočan, jednatel a sbormistr Josef David žádost na obec, aby spolek směl ke svým zkouškám a schůzím používat školní učebnu.
V roce 1893 byl předsedou Dominik Haman, jednatelem František Tomek. Spolkový sbor byl smíšený, jak o tom na dochovaných programech svědčí např. skladby Jelenovy, Křížkovského, Pivodovy a Vallingerovy. Velkou část notového materiálu opatřil sboru učitel a do roku 1890 (před svým odchodem do Měnína) sbormistr Josef David.
Po světové válce spolek činnost neobnovil, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1934.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
                    fond B 40/II. kart. 3939 i.č. 13 121;
SOkA BV Mikulov fond A 3 OkÚ Hustopeče karton 260 fasc. 810, karton 261 fasc. 813


Obsah