Zpět

Velká nad Veličkou (něm. Welka, soudní okres Strážnice, okresní hejtmanství Hodonín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Cyril

Spolkové stanovy ze 17.10.1875 byly místodržitelstvím schváleny 28.10.1875 pod č. j. 12 570.
Již po čtyřech letech se spolek rozešel pro nedostatek členů.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 133;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah