Zpět

Veřovice (něm. Wernsdorf, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Čtenářsk-pěvecký spolek Podjavoran

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 18.10.1880 pod č. j. 21 178

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;


Obsah