Zpět

Veverská Bitýška (něm. Eichhorn Bitischka, soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Štěpnice

Spolkové stanovy z 5.10.1870 byly místodržitelstvím schváleny již 13.10.1870 pod č. j. 17 670.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 128;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah