Zpět

Vrbátky (něm. Vrbatek, soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Křížkovský

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 14.5.1871 pod č. j. 9110, spolek byl činný ještě v roce 1948.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah