Zpět

Výšovice (něm. Weischowitz, soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1884 pod č. j. 11 425.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah