Zpět


Náklo (soudní okres Litovel, hejtmanství Litovel)


Pěvecký spolek nákelské farnosti Svatopluk

Spolkové stanovy z 16.3.1864 schválilo místodržitelství 30.3.1864 (první stanovy byly sepsány již 15.6.1863, ale nejspíš pro formální nedostatky nebyly schváleny.
Valná hromada spolku dne 16.1.1876 rozhodla o spojení Svatopluka s mladší Občanskou besedou.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 14 fasc. 135;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah