Zpět

Brno


Typographen- Sängerbund (Pěvecký spolek typografů)

Stanovy schváleny 31.12.1873 pod č. j. 28831. Ustavil se z pěveckého kroužku dříve (1867) založeného vzdělávacího spolku Fortbildungs-Verein für Buchdrucker und Schriftgießer Brünns (po změně stanov 30.11.1870 Verein der Buchdrucker und Schriftgießer Mährens (VBSM). Historicky nejvýraznější postavou spolku byl jeho sbormistr v letech 1874-1914, učitel hudby Johann Niemetz, který ve své funkci setrval od ustavení spolku celé čtyři desítky let.
Umělecké ambice sboru vycházely realisticky ze struktury členské základny, nekladly si tedy příliš vysoké cíle. Pravidelně se konaly společenské zábavy s hudebním programem, taneční věnečky, maškarní bály, dobrý zvuk získaly tradiční Gutenbergovské slavnosti ve prospěch vdov, sirotků a invalidních typografů, jako 29.7.1883 v Segen Gottes (dnes Zastávka u Brna), kdy sbor řídil Johann Niemetz, za doprovodu rosické hornické kapely pod vedením kapelníka Františka Hoška, zpočátku pod hlavičkou VBSM, na přelomu století již v režii spolku pěveckého.
Spolek konal své liedertafly (ale i například slavnost k 25. výročí svého trvání 14.8.1892, které se zúčatnil dámský sbor vídeňského spolku Freie Typographia, jenž řídil sbormistr Joseph Scheu, pěvecký sbor brněnského spolku Allgemeiner Arbeiterbildung- und Unterstützungs- Verein se sbormistrem Carlem Judexem a pěvecký sbor dam spolku Frauen- Fortbildungs- Verein Brünn, řízený sbormistrem Franzem Fialou, vše proloženo kvalitní hudbou vojenské kapely 54. dělostřeleckého pluku z Olomouce) na terase restaurace Antona Neuwirtha v Pisárkách, zábavní večery v restauraci starobrněnského pivovaru, většinou za spoluúčinkování kapely vojenské či například kapely dobrovolných hasičů z Vojkovic. Na přelomu století se některé akce uskutečnily také v tělocvičně Turnvereinu na Cejlu, dobročinné liedertafly bylo možné uspořádat také například v secesním sále hotelu Grand, oblíbené maškarní věnečky (Maskenkränzchen) byly počátkem 20. století pořádány v prostorách Německého domu, kde se jinak scházela brněnská honorace. Při větších akcích byla neodmyslitelná přítomnost některé vojenské hudby (nejčastěji 8. dělostřeleckého pluku s kapelníkem Karlem Wetaschkem), komornější atmosféru doplňovaly salonní orchestry Mazalův či Wisingerův. Zde se uplatnily i výstupy pěveckých kvartet (1896 Ludwig Jelinek, Theodor Hatschka, Hugo Rotter, Karl Toffl). Spolek občas zorganizoval podle dobového zvyku výlet, tzv. pěveckou jízdu (Sängerfahrt), nejdále 27.8.1893 do Opavy. Od roku 1894 byl pýchou spolku Gutenbergův pochod, věnovaný spolku kapelníkem Johannem Neubauerem.
Členstvo spolku tvořili zaměstnanci brněnských tiskáren (Engel, Rudolph M. Rohrer, Habicht, Winicker & Shickhardt, Winter), sazeči, písmolijci, pozlacovači aj. Představenstvo spolku bylo voleno každoročně a funkcionáři se často střídali.
Z předsedů známe jména Karl Habicht (1868-74), Hugo Melichar 1874-84, Gotthold Dieterich (1884-92, 1893-94), Franz Urban (1892-93), Jacob Lang (1894-95), Johann Philipp (1895-96, krátce 1899), Franz Schwannsee (1896-97), Theodor Hatschka (1897-1900), Franz Simonek (1900-01), Eduard Březina (1901-02), Adolf Kneiser (1902-03), Franz Řehořík (1903-04), Emil Drtil (1904-06), Emil Ellbogen (1906-12, 1913-14), Alfons Burget (1912). Spolek dále volil místopředsedu (1896 faktor Franz Schwansee), dva jednatele, hlavního pokladníka, pokladníka cestovních výloh, jednoho až dva praporečníky, archiváře, dva revizory, dva až tři nezařazené členy výboru.
Prvním sbormistrem spolku se stal Johann Famira, 1869-70 Franz Adam, 1870-73 Franz Fiala, 1873-74 Josef Reichel, 1874-1914 Johann Niemetz. Z světové války není osoba sbormistra vůbec zmíněna, až od roku 1919 byl do funkce uveden Ludwig Schwartz.
Od svého vzniku do smrti Johanna Niemetze 16.7.1914 absolvoval spolek na 390 nejrůznějších liedrtaflů, věnečků, jarních či letních slavností, Gutenbergových slavností v Brně či mimo Brno, pěveckých jízd (1888, 1890 Vídeň, 1891, 1896 Znojmo, 1893 Lednice, Opava, 1898, 1908 Graz, 1899 Salzburg, 1900 Ostrava, 1901 Praha, 1909 Svitavy, 1911 Olomouc, 1912 Mnichov, 1913 Moravská Třebová, Macocha), výletů, silvestrovských a jiných zábav. Dva měsíce po Niemetzově smrti zcela paralyzovala činnost spolku všeobecná mobilizace. V roce 1917 nebyl spolek schopen uskutečnit ani oslavy 50. výročí svého trvání. Nová éra spolku nastala až v roce 1919.
Heslo spolku: “Gutenberg ist unser Hort, im Liede wie im Wort!”

Prameny a literatura:

SOkA BO Rajhrad fond A 1 Okresní úřad Brno-venkov, karton 502, i.č. 702 Wanner Augustin, Gedenkschrift des Brünner Typographen-Sängerbundes, hrsg. aus Anlass des am 18. März 1888 stattfindenden zwanzigjährigen Gründungs-Festes, Brünn 1888

Zpět

Spolky v Brně
Obsah