Zpět


Hnanice   něm. Gnadlersdorf (soudní okres Znojmo, okresní hejtmanství Znojmo) 8 km JZ od Znojma


Gnadlersdorfer Singverein

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 8.6.1886 pod č. j. 14 454.
V roce 1889 byl předsedou Georg Lang, 2.2.1889 uspořádal spolek liedertafel ...
V letech 1888 a 1899 byl spolek registrován v Německém pěveckém spolku na Moravě (Deutscher Sängerbund in Mähren). Počet činných členů nepřesahoval 15.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo, Moravské Budějovice;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo sign. N 1 karton 264 č. j. 2344 / 1899


Obsah