Zpět

Spor o výsledek hlasování valné hromady z 3.1.1914

Dne 6.1.1914 poslalo vedení spolku stížnost na okresní hejtmanství v Moravské Třebové na chování nájemce hostince Karla Pospíšila pro nepřístojné chování při zvaní členů na mimořádnou valnou hromadu konanou téhož dne.
Mezitím si nově zvolený předseda František Berka stěžoval, že mu předchozí předseda Josef Kobza nepředal spolkové knihy. Okresní hejtmanství jeho stížnost zamítlo a když se odvolal k brněnskému místodržitelství, bylo jeho odvolání výnosem místodržitelství z 15.6.1914 č. j. 34 360 z procesních důvodů zamítnuto, protože své odvolání poslal přímo do Brna a nikoliv do Moravské Třebové, takže se na hejtmanství dostalo až 18.2., t. j. po řádné 14denní zákonné lhůtě, aby je hejtmanství mohlo do Brna postoupit.
12.3.1914 podávalo původní předsednictvo okresnímu hejtmanství přehlednou zprávu o průběhu valné hromady 3.1.1914, poslalo i protokol z jednání 3.1.1914. Hejtmanství až 22.6.1914 č. j. 14 510 odpovědělo, že valná hromada 6.1.1914 nebyla platná, neboť platil výsledek z 3.1.:
Ku dodatečnému zrušení usnesení valné hromady dne 3. ledna 1914 odbývané nebyl odstouplý výbor dle stávajících zákonitých předpisů a ustanovení stanov oprávněn; v pádu, že ve valné hromadě případné nepřístojnosti se naskytly, bylo věcí předsedy dle § 17. zákona ze dne 15. listopadu 1867 ř. z. č. 134 tyto na místě samém odstraniti, po případě valnou hromadu uzavříti.
18. července poslal Josef Kobza, pověřený Prohlášením 45 členů spolku (Prohlášení podepsal m.j. farář P. Ferdinand Blažek s hospodyní Annou Vitonskou, revírník Jiří Rozsíval, učitelé Marie Herelová a František Faltýnek s manželkou Filomenou, hostinský Leopold Skácel, kapelník Štěpán Neubauer, mlynář Narcis Kornitzer, po 5 členech rodin Foretovy a Neubauerovy, po 3 členech rodin Koutníkovy a Mlčochovy aj.) na ministerstvo vnitra odvolání ve věci zrušení spolku "Hlahol" a téměř současně, 20.7.1914 poslali své odvolání na ministerstvo i zástupci opačné strany, aby spolek zůstal zachován.
Případ zde došel projednávání až po třech letech. 12.12.1917 poslalo ministerstvo dotaz na místodržitelství, jak případ po těch letech vypadá, místodržitelství jej 7.1.1918 postoupilo okresnímu hejtmanství a to 24.1.1918 představenstvu obce Biskupice.
30.7.1918 poslal zpět starosta František Berka protokol sepsaný v této záležitosti a dále se opět nic nedělo. Téměř čtyři roky poté došlo k definitivnímu výmazu spolku ze spolkového katastru.

Zpět

Obsah