Zpět

      Na úplném začátku si autor dovoluje vzpomenout ty, kteří svou osobní ochotou přispěli podstatnou měrou k vytvoření práce, která by za daných podmínek nemohla obsáhnout tolik a takového materiálu, jak se to za pomoci těchto lidí podařilo.
Vždyť uspokojování většinou nestandardních badatelských požadavků autora při probíhající generální inventarizaci archivních fondů v prvních dvou letech muselo být pro mnohého strážce badatelny značnou zkouškou trpělivosti ...
     Těmto milým, skutečným archivářům, knihovníkům a "muzejníkům" vzdává autor svůj dík.


     Tím, že se podařilo zaevidovat a svým způsobem snad poněkud zpřehlednit hudební respektive pěveckou činnost 1188 spolků v 616 obcích (plus 9 spolků obecnějších) z celé Moravy, dostávají badatelé do rukou poměrně relevantní materiál k době národního obrození, podepřený téměř výhradně prameny.
Autor si stanovil za základní cíl práce zmapování hudebních respektive pěveckých aktivit ve spolcích na Moravě, a to nejen soupisem spolků, jejichž aktivity vyjadřuje již jejich název, ale ve druhé vrstvě ve spolcích, které si tyto aktivity vytkly ve svých stanovách a nakonec v případech, kdy je tato činnost zachycena zvenku, t. j. například programy, plakáty či pozvánkami.
Na základě shromážděného materiálu lze docházet k řadě i statistických závěrů, zejména u spolků, jejichž hudební a pěvecké aktivita je vyjádřena již jejich názvy či typy. Opticky řidší síť evidovaných spolků v některých oblastech však nevypovídá o tom, že se lidé v těchto oblastech méně bavili či dokonce byli hudebně na nižší úrovni, než jinde. Je to pouze důsledek toho, že se zde tyto činnosti provozovaly více v korporacích zaměřených šířeji, kde nebylo uznáno za nutné, aby například byly vyjádřeny v názvu (spolky čtenářské, divadelní, od poloviny 80. let Národní jednoty, Sokol, spolky veteránů a hasičů) a za daných podmínek nebylo možné jejich aktivity zachytit.

Dotazy a připomínky posílejte prosím na adresu:


Obsah