Zpět

Zvučtež mužů zpěvy hlasné,
pro vše dobré, pro vše krásné.


Stanovy zpěváckého spolku Třebíčského.I. Účel.

§ 1. Účelem tohot spolku jest vzdělávání a zdokonalování se stejnou měrou jak v německém, tak v slovanském čtyrhlasém a sborovém zpěvu, jakož i pěstování ryzího veselí a vyražení.

II. Cvičení.
§ 2. Vzhledem k tomuto účeli shromažďují se činní údové dvakrát do téhodne a. s. v úterý tenoristé, ve středu pokročilejší zpěváci, ve čtvrtek bassisté, a v soboru všickní zpěváci, k pospolitému cvíčení se jen v uznaných skladbách.

§ 3. Tato cvíčení spolková jsou (pravidelně) jen údům přístupna, činní údové mohou však i také při zkouškách po předcházejícím oznámení u ředitele resp. sbormistra hosty uvésti.

III. Údové.
§ 4. Spolek tento sestává:
1. z údů činných (zpěváků)
2. z údů přispivajících
3. z údů čestných.

§ 5. 1. Každý bezúhonný, jenž zpěvu poněkud rozumí, múže se u ředitele o přijmutí ucházeti, sbor zpěváků lístky rozhodne, načež se přijatý u sbormsitra zkoušce strany hlasu podrobí.
2. Přispívající údové napomáhají spolku peněžitými příspěvky k větší rozsáhlosti a pojištěnému trvání.
3. Četní údové se volí sborem zpěváků z umělců hudebních a takových osob, které si zásluhy o spolek získaly.

§ 6. Činní údové se přijímají po předcházejícím hlasování přijímacími lístky a c. k. úřad se v určitých lhůtách zpraví, kdo přibyl neb ubyl.

A. Práva údů.
§ 7. Činným údům přísluší následující práva:
1. Rozhodující hlas při všeobecných poradách.
2. Právo do výboru voliti a zvolen býti.
3. Výboru návrhy činiti.
4. Kdykoli do správy spolkové a protokollu nahlédnouti.
5. Představenstvo spolku před celým (valným) shromážděním k zodpovidání se vybídnouti, pakliže k tomu směřující návrh aspoň třemi údy se podporuje; tedy
6. též v uvedeném pádu (§ 5.) valné shromáždění svolati.
7. Sobě jednotlivé hudebniny z archivu nejdéle na 8 dní vypůjčiti.

§ 8. Přispívající a čestní údové požívají následujících práv:
1. Oni mohou do výboru co přísedící zvoleni býti.
2. Oni mohou v spolkovou správu a protokollu u přítomnosti dvou údů z výboru nahlédnouti.
3. Oni mají nárok na rodinnou vstupenku k zpěvním zábavám.

B. Povinnosti údů.
§ 9. Každý činný úd složí při vstoupení záložné f 1. a připlácí měsíčných 20 kr. čtvrtletně napřed a součastní se jinak 25 kr. pokuty složiti musel, na týdenních zkouškách a měsíčných zábavách dle návodu sbormistrova.

§ 10. Přispívající údové předplácejí na čtvrt roku aspoň 40 kr. měsíčně.

§ 11. Čestní údové nemají žádných povinností.

§ 12. Za vistoupena se považuje každý úd, který buď přijímací lístek navrátí, aneb třikrát po sobě ke zkoušce bez důležitého, možnoli předcházejícího ospravedlnění nepřijde aneb měsíční příspěvky a pokuty po dva měsíce nezaplatil aneb konečně, kdo nemilými různicemi a zúmyslnými sváry celý spolek neb jednotlivé údy znepokojuje. Kdo byl vystoupil, nemůže žádné náhrady požadovati, může se ale opět údem státi, totéž plati při přestoupení přispívajícího úda vsbor zpěváků, jestliže ředitelstvo ktomu svolí, se všech v § 5. udaných způsobů šetří a záložené f 1. poznovu zaplatí.

IV. Zastupitelstvo.
§ 13. Spolek stojí pod ochranou sborem zpěváků per acclamationem zvoleného a celý spolek při slavnostech představujícího zastupitele, kterýž se zvláštním diplomem o svou mocnou ochranu ve všech případnostech požádá.

V. Řízení spolkové
se koná shromážděnými jakožto se radicí a správou jakožto výkonnou částí.

A. Shromáždění.

I. Valné shromáždění
§ 14. se mimo zvláštní případnosti svolá jednou do roka a. s. v první polovici měsíce srpna a sestává z veškerých (totiž: činných, přispívajících a čestných) údů. Úkolem tohoto shromáždění jest:
1. Zastupitele a výbor voliti.
2. O správách výborem (k rozhodnutí) předložených relativní většinou hlasů rozhodovati.
3. V dorozumnění s výborem ony údy, kteří jakýmkoli způsobem spolek znepokojují, vyloučiti.
4. Účty od ředitelstva požadovati.
5. Stanovy přeměniti.

II. Výbor.
§ 15. Výbor se volí absolutní většinou hlasů na celý rok a sestává se ze starosty, zápisníka, pokladníka, sbormistra, archyváře a dvou přísedících.

§ 16. Uvedení členové výboru - vyjma přísedící, kteří i z přispívajících údů zvoleni býti mohou, - se volí jen z činných údů.
Přísedící zasedají a hlasují v jednáních výborových, zkoumají účty a pokladnici a nahražují nepřítomné v následujících §§. uvedené hodnostáře. Jen pokladník volí svého náhradníka sám, jest však za něj odpovědný.

§ 17. Výbor se radí o všech důležitějších spolku se týkajících záležitostech. K platnému uzavření jest přítomnost aspoň tří úd§v nevyhnutelná. Jsouli hlasy stejně rozděleny, pak se zvolí ještě tři údové ze sboru zpěvákův a hlasuje se o tom návrhu poznovu.

§ 18. Dále povoluje výbor zvláštní vydání, určuje dny na které se zpěvní zábavy a concerty odbývati mají a rozhoduje o součastnění se v jistých případnostech.

B. Správa.
I. Ředitelstvo
co výkonná a v méně důležitých případnostech samostatně rozhodující část pozůstává:

§ 19. 1. Ze starosty. Od válného shromáždění na rok zvolen jest on hlavou a ředitelem spolku; on svolává a řídí shromáždění, obstarává přijimání údů, podpisuje spokladníkem přijímací lístky, pečuje o pořádek a důstojnost při produkcích, vykonává uzavření výboru a zastupuje spolek při každé příležitosti důstojným způsobem.

§ 20. 2. Ze zápisníka, který protokoll v německé a slovanské řeči spisovati, všecka žádání obstarávati, všecka uzavření ohlašovati a při valném shromáždění vyúčtování přednášeti, seznam údů a kniho opisní obstarávati.

§ 21. 3. Z pokladníka. Tento má jmnění spolkové pod ochranou, vyplácí všecka vydání výborem poukázaná, skládá půlletně účty a podrobí se po vyhotoveném celoročním výkazu skontru kasy, obstarává zvací lístky jak v české tak německé řeči vyhotovené k produkcím a veřejná oznámení.

§ 22. 4. Ze sbormistra, kterému semostatné řízení zpěvu a z části dohlídka a kontrolla nad hudebním archívem přináleží.

§ 23. 5. Z archiváře, který zakoupené neb darované hudebniny pod ochranou má a úplný seznam všech jakož i rozpůjčených kusů chová.

II. Smírčí soud.
§ 24. Udajíli se nějaké třenice neb sváry mezi jednotlivými údy, rozhoduje smírčí soud. Každá strana zvolí si jednoho důvěrníka a toti opět jednoho nestranného.
Vyslechnuvše svědky, vynesou tito rozsudek a předložejí to starostovi, který se tedy zvoliti nemůže, k potvrzení. Bylaliby některá strana s tímto výnosem nespokojena, nechť se k výboru o samostatné posouzení této záležitosti, aneb konečně k válnému shromáždění odvolá. Smírčího soudu se však jen tehdy upotřebí, když starosta tuto záležitost v dobrém již poříditi nemůže anebnechce, by výboru předložena byla.

VI. Produkce
pozustávají v zpěvních zábavách a concertech.

§ 25. Zpěvní zábavy jsou měsíční produkce spolkové, ku kterým údové s rodinou volného přístupu požívají, neúdové však mohou jen, zapravíli vstupné, připuštěni býti.

§ 26. Concerty jsou veřejné produkce, na kterých se každý, který vstupné zaplatil, súčastniti může; jedna polovice čistého výnosu se věnuje dobročinným účelům, druhá se však upotřebí ku prospěchu spolku a k založení kapitálu spolkového.

§ 27. K odbývání concertů jest zapotřeby úředního povolení.

VII. Nadání.
§ 28. Peněžité nadaci pozůstává:
1. ze záložného činných údů
2. z měsíčních příspěvků činných a přispívajících údů,
3. z pokut
4. z výnosu concertů
5. z darů spolku věnovaných.

VIII. Rozpadnutí spolku.
§ 29. Spolek se považuje za rozpadnuta jen tehdy, když se to absolutní většinou hlasů uzavře, mimo to jest každé, odkudkoli pocházející vyzdvižení - vyjma úřední - naplatné a celý spolek jakož i práva a povinnosti jednotlivých údů (pokud je § 12. udává nevystoupili) jsou v platnosti.

§ 30. Při rozejítí se spolku navrátějí se dary dárcům, jsouli ještě údy, hotové jmění se však k všeobecnému prospěchu vynaloží.

§ 31. Rok spolkový počíná prvním srpnem.

V Třebíči dne 1862.

Daß die Statuten vollinhaltlich angenommen wurden und daß man deren freue Erfolgung angelobt wird hiemit durch eigenhändige Unterschriften bekundet.

O. Scholer Vorstand
Cl. Gronemeyer Cassier
Rf. Kober Sekret.
Fr. Kostelecky Cmst.
Alois Hassek Beisitz
Ig.. ...eška Beisitzer
August Fundulus
H. Staša
F. Prchal
J. Dvořáček
F. Boskovský
V. Koliáš
....
....
Ant. Scholer
Franz Blume
P. Oliva
Josef Kralert
Wenzl Hoffmann
Wentzl Johan
Josef Hoffmann
Jakob Fischer
Peter Novák

Zpět