Zpět

Strachotice něm. Rausenbruck, 11 km JV od Znojma
Soudní okres Znojmo, okresní hejtmanství Znojmo)

Männergesangverein

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 30.7.1889 pod č. j. 26 806.
Ustavující valnou hromadu svolali na 27.10.1889 do hostince Fr. Keimela učitel Eugen Markel a poštmistr Mathias Muck.
Valná hromada zvolila do funkce předsedy spolku Mathiase Mucka, místopředsedou se stal mlynář Ferdinand Papst, sbormistrem učitel Johann Leitner, jeho zástupcem Johann Reif, jednatelem ekonom Karl Muck, pokladníkem ekonom Rudolf Bried, archivářem Eugen Markel.
Při prvním, zakládajícím liedertaflu (Gründungs-Liedertafel), konaném 8.6.1890 v obecním hostinci, spoluúčinkovaly sbory pěveckých spolků z Louky, Šatova, Tasovic a Vrbovce, spolkovou kapelu řídil A. Erdler.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo karton 266 č. j. 19 878/1889, 20 246/1889, karton 267 j.č. 4415/1890, 10 318/1890


Obsah